EVCİL HAYVANLAR HACZEDİLEMEZ

evcil hayvanlar haczedilemez

Evcil Hayvanların Haczedilememesi - 1. yazı

5199 sayılı hayvanları koruma kanununun bu husustaki düzenlemesi gereğidir.
h.k.k. madde 5. fikra 5: ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.

5159 sayılı h.k.k.un ilk tasarısında bu madde yer almamaktaydı. bu kanun hayvanların sahiplerinin borcundan dolayı haczedilmesi hususunda her hangi bir düzenleme getirmemekteydi. ancak, özellikle, haczedilen köpeklerin sahiplerinden ayrıldıktan sonra çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı ve yemek yemeyi ret ederek öldükleri görülüyordu. bu nedenle böyle bir teklif getirildi ve 5. maddenin 5. fıkrası bu şekilde hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği hususu kanunla düzenlendi. bu maddenin uygulamasında önemli unsur “ticari amaç”tır. bu durumda bu madde ile düzenlemesi gerçekleştirilen hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği kuralı “ticari amaç” unsuru ile uygulamada büyük bir kolaylık ve açık bir çözüm getirmektedir. şöyle ki, yalnızca ticari bir amaç güdülmeksizin bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borçları dolayısıyla haczedilemezler. bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, yine sahipli olan, ama ticari bir amaç güdülerek bakılan ev ve süs hayvanları haczedilebilirler. örneğin, köpek çiftliklerindeki köpekler, petshoplardaki çeşitli ev ve süs hayvanları v.b. sahiplerinin borcu dolayısıyla haczedilebilirler. çünkü, bu tür hayvanlar ticari amaçla üretilmekte ve yetiştirilmektedirler. sahipleri ile her hangi bir yakınlaşmanın, duygusal bağın mevcudiyetinden pek söz edilemez. bu maddenin getirilmesindeki asıl amaç sahiplerine duygusal bağla bağlanmış olan ev ve süs hayvanlarının psikolojik durumunun, yaşam hakkının korunmasıdır.

Evcil hayvanların haczedilememesi - 2. yazı

h.k.k. madde 5. fikra 5. ile getirilen evcil hayvanlarla ilgili bu yasağın uygulama alani ve uygulamada karşilaşilan güçlükler, ortaya çikan sorunlar ve çözüm yolları da bu şekildedir:

bu özel hükmün uygulamasında birçok sorunla karşılaşılmakta, birçok güçlük ortaya çıkmaktadır. şöyle ki, uygulamada haczi mümkün olmayan şeyler haczedilebilmektedir. kural olarak, borçlunun malvarlığını oluşturan mal, alacak ve hakları alacaklıları tarafından haczedilebilir. ancak, insani düşüncelerle i.i.k. madde 82. ve 83 de borçlunun bazı mal ve haklarının haczedilemeyeceği öngörülmüştür. buna göre, örneğin, borçlunun kendisi için gerekli elbiseleri, borçlunun mesleği için lüzumlu elbise ve eşyası, vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak takımı gibi malları haczedilemez. ama uygulamada kanunla insani düşüncelerle yasak getirilen bu tür malların haczedildiği görülmektedir. bu tür durumlarda yukarıdaki maddelerde açık olarak belirtilen haczedilemeyen malları haczedilen şahıs ilgili icra dairesine yedi gün içinde başvuruda bulunarak şikayet dilekçesi verebilir. h.k.k. madde 5. fıkra 5. ile özel hüküm getirilmiş ve i.i.k.n ilgili maddelerinde belirtilen haczedilemeyecek şeyler arasında sayılmayan ev ve süs hayvanlarının da sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyeceğine dair özel hüküm getirmiştir. buna göre, uygulamada, h.k.k. madde 5. fıkra 5.e aykırı olarak ev ve süs hayvanı haczedilen şahıs yedi gün içinde ilgili icra dairesine başvuruda bulunarak şikayet dilekçesi vererek hayvanının üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edecektir. bu noktada önemli unsur, haczin kaldırılması için yedi günlük sürenin geçirilmemesi gerektiğidir. aksi takdirde, bu şikayet süresinin kaçırılması durumunda ev ve süs hayvanlarının haczedilemeyeceği kuralından söz konusu bu hayvan sahibinin feragat ettiği kabul edilecek ve haczedilemeyen hayvanın üzerindeki haciz yasal hale gelecektir. bu durumun önlenebilmesi için hayvan sahiplerinin bu hususta bilinçli ve bilgili olması, haklarını arayabilmeleri gerekmektedir. bu da ancak, görsel ve yazılı basının bu tür konulara yer vermesi ve halkın bilinçlenmesinin sağlanması ile mümkün olacaktır.


Evcil hayvanların haczedilememesi 3. yazı

haberlerde bir kişinin borcundan dolayı çok sevdiği köpeğinin haciz memurlarınca haczedildiğini görünce, tekrar belirtmek istediğim yasaktır.
habere göre bir ailenin çok sevdiği köpeği leo icra memurlarınca haczedilip, satılarak borçlunun alacaklıya olan borcunun ödenmesi üzere yedi emin'e- olayda veterinere teslim ediliyor. söz konusu köpeğin sahipleri karı koca da çocukları gibi sevdikleri köpeğin satılmak üzere alınıp götürülmesi nedeniyle büyük bir üzüntü ve çöküntü içinde dertleriyle baş başa çaresiz kalıyorlar.
çoğu hukukçunun da bilmediği bu yasaktan haberleri olmadığı için haklarını arayamıyor, ağlayarak köpeklerini geri istediklerini belirtmekle yetiniyorlar.
belirttiğim gibi, i.i.k. m. 82 ve 83 ve h.k.k. m.5 f.5 gereği evcil hayvanlar sahiplerinin borcu nedeniyle haczedilemezler. bu yasak hususunda bilgisi olması gerekirken, hayvanları koruma kanunu ile getirilen bu özel hükme yönelik bilgisizlikleri nedeniyle bu ve bu gibi çok sayıda ailenin köpek/kedi/tavşan v.s. evcillerini haczederek satılmak üzere alıp götüren icra memurları hukuka aykırı davranarak ilgili yasa hükmünü ihlal etmektedirler.
söz konusu hükme rağmen evcil hayvanın haczedilmesi durumunda izlenmesi gereken yol bu şekildedir:
çok sevdikleri köpecikleri haczedilen bu ailenin de haciz tarihinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine bir dilekçe ile başvurarak köpeğin üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etme hakkı vardır.
bu aile ve bunun gibi yasanın açık hükmüne rağmen evcil hayvanlarına el konan tüm ailelerin bu hususta bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir elimizden geldiğince. umarım bu aile de haczin kaldırılması için gerekli 7 günlük süreyi geçirmeden ilgili icra dairesine başvurabilir ve köpeciklerini bir an önce geri alır.
bu yasa hükmünün uygulanması için gerekli tek koşul söz konusu hayvanın "ticari amaç" olmaksızın bakılması hususudur, ticari amaç güdülerek bakılan hayvanlar bu hükmün dışında bırakılmaktadır.

haciz memurunun köpeğe el koyması

 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun bu husustaki düzenlemesi gereğidir.
h.k.k. madde 5. fikra 5: ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.

5159 sayılı h.k.k.un ilk tasarısında bu madde yer almamaktaydı. bu kanun hayvanların sahiplerinin borcundan dolayı haczedilmesi hususunda her hangi bir düzenleme getirmemekteydi. ancak, özellikle, haczedilen köpeklerin sahiplerinden ayrıldıktan sonra çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı ve yemek yemeyi ret ederek öldükleri görülüyordu. bu nedenle böyle bir teklif getirildi ve 5. maddenin 5. fıkrası bu şekilde hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği hususu kanunla düzenlendi. bu maddenin uygulamasında önemli unsur “ticari amaç”tır. bu durumda bu madde ile düzenlemesi gerçekleştirilen hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği kuralı “ticari amaç” unsuru ile uygulamada büyük bir kolaylık ve açık bir çözüm getirmektedir. şöyle ki, yalnızca ticari bir amaç güdülmeksizin bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borçları dolayısıyla haczedilemezler. bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, yine sahipli olan, ama ticari bir amaç güdülerek bakılan ev ve süs hayvanları haczedilebilirler. örneğin, köpek çiftliklerindeki köpekler, petshoplardaki çeşitli ev ve süs hayvanları v.b. sahiplerinin borcu dolayısıyla haczedilebilirler. çünkü, bu tür hayvanlar ticari amaçla üretilmekte ve yetiştirilmektedirler. sahipleri ile her hangi bir yakınlaşmanın, duygusal bağın mevcudiyetinden pek söz edilemez. bu maddenin getirilmesindeki asıl amaç sahiplerine duygusal bağla bağlanmış olan ev ve süs hayvanlarının psikolojik durumunun, yaşam hakkının korunmasıdır.

not: bu konuya yönelik eski yazılarımın tamamını bir araya getirmek suretiyle tekrar yayınlamaktayım. 

Chow chow'un DA eksik kalsın be hey muhteris!

SATIN ALMAYIN EVLAT EDİNİN
hayvan hakları savunucularından, gerçek insan, iyi ve pek sevdiğim yazar perihan mağden'in, tan sağtürk'ün önce sahiplenip sonra sokağa terk ederek ihmal yoluyla, bakımsızlıktan sokakta acı bir şekilde yaşamını kaybeden köpeği kont'un acı hikayesini neslihan tunç'un haberleştirmesi üzerine öğrenerek o acıyla yazdığı, bana göre terk etmenin sonuçlarını en güzel şekilde anlatan, hayvan hakları açısından bilinç uyandırıcı ve son derece etkileyici yazısı. bir çok kez bu makaleyi link olarak belirtmiş olsam da entrylerimde, link 21.08.2007 tarihli radikal gazetesinde aynı başlıkla yayınlanan makale. linki de bu, başka yazılarını da okumak için: 
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/perihan-magden/chow-chowun-da-eksik-kalsin-be-hey-muhteris-823443/ 
ek: terk edilen canlar ya bu şekilde sokaklarda çetin koşullarla başedemeyerek hayatlarını kaybediyorlar yada çoğunlukla olduğu gibi terk edildikleri sokak ve barınaklarda bilerek isteyerek ölümü seçiyor ve intihar ediyorlar.
(bkz: terk edilen hayvanların intihar etmesi)


buraya da ekliyorum, her ihtimale karşı, zira radikal gazetesi kapandığı için her an yazıların tamamı da arşivden kaldırılabilir.
ALINTIDIR

"Chow chow'un DA eksik kalsın be hey muhteris!

Sabah Cumartesi'de Neslihan Tunç'un yaptığı haber, beni fazlasıyla üzdü, etkiledi. Ve de kızdırdı akabinde pek tabii ki.
Sabah Cumartesi'de Neslihan Tunç'un yaptığı haber, beni fazlasıyla üzdü, etkiledi. Ve de kızdırdı akabinde pek tabii ki.
Tipik 1 açgözlülük/hiç bi şeylerden geri kalmama azmi/kifayetsizlik/Tan Sağtürk Vakvakalaması. Zira.
Hani Hasır Restoran'ın Sahibi cinnet geçirip (iflas filan etmiş, evine kapamış kendini, hayata tutunmaya çalışan halim selim bir adamcağız iken) 10 yaşındaki kızı Selen'i ve eşini öldürüp kendini de öldürmek üzereyken yakalanmış, hapse atılmıştı.
En hazininden bir cinnet hikâyesi! Selen'e, babasının (muhtemelen hayatta her şeyden çok onu seven babasının) kurşunlarıyla can veren o sessiz ve güzel küçük kıza, bu ağır trajedi yaşandığında ne kadar üzüldüğümü, sizlere tarif edemem. Cumartesi Sabah'ta resmini görünce yine gözlerim doldu.
Hayattan koparılıp alınan her küçük kızda kendi kızıma dair bir şeyler hatırlayıp bulup tarumar olurum. Her oğlan çocukta da. Oğlum olsa da olmasa da. 5 yaşında kaçırılıp bir pedofilin tecavüzüne uğrayan her oğlan biraz da benimdir. İçim yanar onun için. Ve başka bahtsız çocuklar için.
Bütün çocuklar saçtan ince görünmez tellerle birbirine bağlıdır zira. Fransa'da evinin önünden kaçırılıp bir garajda travmatize edilen oğlanın kalbime uzanan telleri, bana bütün dünyanın çocuklarını, korumakla mükellef olduğumuz meleklerin varlığını hatırlatır. Hayatının bundan sonrasının iyi geçmesi için dua ederim. Güzel bebeğim. Küçücük oğlan. Yazık sana. Hiç hak etmediğin bir büyük kötülük dersi aldın bu gaddar dünyadan.
Köpekler için de.
Hayvanlar için de. Aynen öyle.
Bir köpeğe yapılan hainliğin içimi önce büyük üzüntü dalgalarıyla, sonra da küçücük bir köpeğe bunları reva görebilen alçağa öfke basmalarıyla doldurmamasının imkânı yok! Ön patisi ve kuyruğu kör bir bıçakla kesilip yavrusu tam yanı başında yakılan Terrier'in gözlerine bakarken gazetede, duyduğum acı gibi. Ona bunu yapanlara hissettiğim müthiş öfke gibi.
Babasının Cinneti ile bu dünyadan giden Selen'in çok sevdiği bir chow chow'u vardı. İsmi: Kont. Aile bu faciayı yaşayınca Kont da sahipsiz kalıyor. Bir müddet apartmanın kapıcısı bakıyor Kont'a. Sonra, 1 Talip çıkıyor. Bilin bakalım kim? Yan apartmanda dans stüdyosu bulunan Doğu'ya Bale (Dershanelerini) Götüren Büyük Türk Ticari Baleti Tan Sağtürk!
Chow chow'lar değerli köpekler. Gidip Akmerkez'den almaya kalksanız bin dolara filan satılıyorlar. Hayatını hiçbir şeyden geri kalmamaya adamış bulunan, evinin bütün eşyalarını Çokçok Büyük 1 Türk Sanatçısı olduğu için promosyonla 'elde etmiş' bulunan Sağtürk, eminim bu köpeğin de sonu gelmez imaj çalışmalarına yarayacağını düşündü.
Artık ne sınırsız sorumsuz düşünceyi yaptıysa yaptı; ya da muhtemelen yüzü kırışmasın/tokaları karışmasın/göbeği erimesin vs. diye HİÇBİR düşünce yapmadan tipik 1 açgözlülükle asla bakamayacağı bu kaderin sillesini yemiş zavallı köpeği kaptı!
Sonra Sarıyer'deki evine götürüp Kont'u sokağa 'salıveriyor'. Niçin mi? Çokçokçok meşgul zira. Bir balet için ziyadesiyle kilolu olan ve yaptığı tüm dans 'icraatları' ordan oraya hop hop hop hoplayıp zıplamak olan, ya da o bile olamayan Sağtürk'ün Fransa'da allame-i balet iken yurduna 'dansı' kazandırmak üzre döndüğüne dair hiç de inandırıcı bulmadığım, biliyorsunuz, iddialamaları var.
Bu kifayetsiz muhteris Sarıyer sokaklarına salıyor Kont'u. Çin Sarayları için yaratıklandırılmış bu köpeklerin İstanbul sokaklarında hiçbir şansının olmadığı malum. Habire sokak köpekleri kovalıyor, saldırıyor. Kontçuk aç bilaç, bakımsız, ordan oraya kaçarak yaşam mücadelesi veriyor.
Komşular daha fazla dayanamayıp Sabah Cumartesi'yi arıyorlar. Neslihan Tunç da Tan Sağtürk'ü. Aynen şöyle diyor Baletlerin Ennn Vereceni: "Yoğun olduğum için Kont'la çok fazla ilgilenemiyorum. Eve alıştı. Bergüzar çok seviyor. Onun tüylerini kestirdi, aşılarını yaptırdı. Ama iyi bakabilecek BİRİLERİ ÇIKARSA vermek isterim."
Madem bu kadar 'yoğunsun' orda burda tatildesin habire, nasıl bir ev köpeğini alıp da sokağa salıverirsin? Ne hakla? Madem BİRİLERİNE atmaya bu kadar hazırsın, niye bu 'ChowChow'u DA Olan Balet Fransa'dan' imajına kaptırıp kendini, 5 yaşında sınırsızsorumsuz 1 velet gibi Kont'u aldın?
Hemen son ve ennn büyük imaj çalışması olan Bergüzar Korel'i araya sıkıştırmasına da dikkâtinizi çekerim! Birörnek kılıklar giyip Bebek'te filan turluyorlar. Şöhretinin ve güzelliğinin zirvesinde olan Tanju Korel'in kızını da tavladı! Hakikaten Azimli Promosyon Sıçanı.
Çok büyük 1 öfke içindeyim; zira fotoğraflarını çekip yeni bir sahip aramak üzre Kont'a, Sarıyer'e gittiklerinde NE öğreniyorlar? Kont ölmüş! Sokakta bir arabanın altında kalıp ölmüş ve Bay Balettatilde'nin Kont'un (yani alıp evine götürdüğü köpeğin) o zavallı, güzelim, bahtsız chow chow'un öldüğünden (bir nevi yoğun ihmalle ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN) haberi dahi yok!..
Sonra da çıkmıyor telefonlara nitekim Hophop Sağtürk.
BU köpekler ev köpeği! Sahiple yaşamak için yaratılmış, sokakta sağ kalmalarının imkân ve ihtimali olmayan köpekler. Yüz yıllardır insanlar bakmış onlara. Alıp TERK EDERSEN sokağa, hiçbir şansları yok. Bahtsız Kont'un da (Bergüzar Korel'in muhtemelen Sağtürk aldıktan sonra ilk kez acıyıp tıraş ettirip, aşılarını yaptırdığı güzelim köpeciğin de) HİÇ ŞANSI YOKTU böyle bir sahiple.
Köpeklerine bakamayanlardan nefret ediyorum.
Ama göz göre göre bir köpeğin ölümüne neden olmak!
Ne diyeceğimi, hakikaten bilemiyorum."
ALINTIDIR