Öne Çıkan Yayın

`Uğurlu` Tavşan Bacağı Vahşeti

TAVŞAN BACAĞI VAHŞETİ İnsanoğlunun hayvanların tüyünden, yününden, özelliklerinden, sütünden, etinden vs. vs. yüzlerce işkence yöntemi...

SAHİPSİZ HAYVANLARA EZİYET EDENLERİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

                                    
                                           Türkiye Cumhuriyeti
                                                   
                                    ..........  Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğüne

Ben, ................................................... (adı, soyadı) hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın
beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
OLAY: ...................... (gün/ay/yıl) tarihinde aşağıda sözü edilen sahipsiz köpeğin/kedinin bir/bir kaç şahıs tarafından eziyete maruz kaldığını gözlemledim.
Buna göre, resimleri ilişikte ekli olan bu sahipsiz köpek/kedi, söz konusu bu şahıs/şahıslar tarafından psikolojik ve fiziki saldırıya maruz bırakılmış/dövülmüş/öldürülmüş/tecavüz edilmiş/yaralanmış/aç ve susuz bırakılmış/aşırı sıcak ve/veya soğuğa maruz bırakılmıştır. 
TALEP: Bu sahipsiz hayvana bu şahıslar tarafından daha fazla eziyet edilmesinin önlenmesini, hayvanın  kurtarılmasını ve kötü muamelede bulunan şahıslara idari para cezası verilmesini talep etmekteyim.
Bu olayda sahipsiz hayvana çeşitli şahıslar tarafından eziyet edilmesi söz konusu olduğundan, açık adresi ve kimlik bilgilerini aşağıda belirttiğim şahsa/şahıslara, sahipsiz köpeğe/kediye h.k.k. madde 14/a bendine aykırı davranması hasebiyle, h.k.k. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği, idari para cezası verilmesi gerekmektedir. 
YAPTIRIM: Olaya uygulanacak olan hükümler:  h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 28/k 
Sahipsiz köpeğe/kediye kötü muamelede bulunanların adresleri:
Sahipsiz köpeğe/kediye kötü muamelede bulunan şahsın/şahısların adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:

Ek: Kimliği belirli/belirsiz şahıs/şahıslar tarafından eziyet edilen sahipsiz köpeğin/kedinin resimleri
Olaya uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri:  
H.K.K. MADDE 14/a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
H.K.K. MADDE 28/ k: 14 üncü maddenin (a) bentlerine aykırı davrananlara ikiyüzellimilyon lira idari para cezası verilir.


                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------
 DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

SAHİPSİZ HAYVAN H.K.K.-da tanımlanmıştır. H.K.K. m.3/f: Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları tanımlamaktadır.

Bu dilekçe SAHİPSİZ HAYVANLARA (SOKAK HAYVANLARINA) eziyet eden şahısların tespit edilmesi halinde söz konusu şahsa yaptırım uygulanması, eziyet gören hayvanın kurtarılması ve sahiplendirilmesi, eziyet eden şahsa idari para cezasının uygulanması için olayın vuku bulduğu ilin tarım ve orman bölge müdürlüğüne elden, emaille, faksla, mektupla gönderilmesi için hazırlanan şikayet dilekçesidir.
.......... ........ kısımlar direktiflere uygun olarak doldurulacak, eziyet gören sahipsiz hayvan kısmına (kedi/köpek) ilgili hayvan yazılacak, yine olay bölümüne aşağı yukarı her olay aynı olmasına rağmen, olayın niteliğine göre detaylar varsa eklenecektir.
Örn. aç susuz bırakılan hayvan söz konusuysa, olay kısmına aç susuz bırakılıyor yazılacak, bir takım şahıslar tarafından tecavüz ediliyorsa veya dövülüyorsa, yaralanıyorsa, bunlar yazılacak. Özetle, hangi hayvana hangi eylem uygulanıyorsa somut olaya göre yukarıdaki dilekçedeki olay kısmına bunlar yazılacaktır.
Hayvan haklarına yönelik hukuki bilgiler vermekte olduğum bu blogda ilaveten her hayvan hakkı ihlaline yönelik dilekçeler yer almaktadır. Bu hazır dilekçeleri kullanarak canları korumak için ilgili makamlara kolaylıkla başvurabilirsiniz. Bununla hayvan haklarına duyarlı kişilerin kolaylıkla ilgili makama müracaat ederek hayvan dostlarımız için uğraşmasını amaçlamaktayım.

KENDİ HAYVANINA EZİYET EDEN ŞAHISLARI ŞİKAYET DİLEKÇESİ - kendi hayvanına eziyet edenleri şikayet etmek için linkteki dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulur.