Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

İZMİR ÇANDARLI BELEDİYESİNDE GERÇEKLEŞEN KÖPEK KATLİAMINA DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ

İZMİR ÇANDARLI BELEDİYESİNDE GERÇEKLEŞEN KÖPEK KATLİAMINA DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ

                                                        Türkiye Cumhuriyeti
                                                              İzmir Valiliği
                                             İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne
Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
OLAY: 17.02.13 (gün/ay/yıl) tarihinde birkaç hayvan hakları savunucusunun, resimleri ilişikte ekli olan  onlarca sahipsiz sokak köpeğinin 2013 Ocak ayından itibaren sürekli zehirlendiğine, zehirleme eylemlerinin halen Çandarlı'da, Balıkhane Mevkii, Ada Mahallesi, Çarı içi ve Sahil bölgelerinde devam etmekte olduğuna, mahallesinde Celal Baba diye bilinen hayvansever tarafından bakılan, beslenip gözetilen, kontrol altındaki çok sayıda köpeğin de yine aynı yöntemle öldürülmüş olduklarına, tüm bu köpeklerin toplu katliama tabi tutulduğuna, kimliği belirsiz bir kaç şahıs tarafından işkence edilerek, zehirlenerek öldürüldüklerine ihbarı değerlendirerek, söz konusu bölgeye gittiklerine ve olayı teyit ettiklerine, çok sayıda mahalde bulunan ölü köpeklerin resimlerini çekerek sosyal medyada duyurduğuna dair haberi söz konusu kişilerin kendilerinden öğrenmiş bulundum. Ocak ayından itibaren düzenli surette öldürülmeye devam eden köpeklerin sayısının fazla olduğu dikkate alınarak, bu kadar çok sayıda köpeğin sürekli ve zehirlenmek suretiyle birkaç şahıs tarafından öldürülmesinin mümkün olmadığı, bu köpek katliamının, sokak köpeklerinin bir kaç şahıs tarafından öldürülmesi gibi münferit bir olay olmadığı, bu eylemin Türkiye’de yaygın şekilde yapıldığı üzere belediyeler tarafından gerçekleştirilen, artık mutat hale gelmiş İTLAF olduğu iddia edilmektedir. Buna göre, resimleri ilişikte ekli olan bu sahipsiz köpeklerin, Çandarlı Belediyesi tarafından psikolojik ve fiziki saldırıya maruz bırakılmış, zehirlenerek acı çektirilerek, eziyetler içinde feci şekilde öldürülmüş – diğer adıyla itlaf edilmiş oldukları iddia edilenler arasındadır. Özellikle bu zehirleme eylemlerinin devamlı surette, sistemli bir şekilde, ısrarla devam ettirilmesi, münferit ve şahıslarca yapılan bir eylem olmadığı, bilakis bu sahipsiz sokak köpeklerinden H.K.K. çerçevesinde sorumlu kişi/kişiler ve kurumlarca yapıldığı ihtimalinin yüksek olduğu savı yine bu iddiaları kuvvetlendirmektedir.
H.K.K. md.6 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüğe aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirildiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
TALEP: 1. Olayın araştırılarak Çandarlı Belediyesinin söz konusu bu itlafı gerçekleştirdiğine dair iddiaların yerindeliğinin incelenmesini, söz konusu katliamın – itlafın bu belediye tarafından yapıldığının kesinleşmesi halinde, ezelden beri hayvan hakları ihlalleriyle bilinen Çandarlı Belediyesinin bölgesinde bulunan diğer sahipsiz hayvanlara daha fazla eziyet etmesinin önlenmesini, bu hayvanların can güvenliğinin sağlanmasını ve onlarca sahipsiz sokak köpeğini zehirlemek suretiyle, eziyet ederek, acı içinde öldürmek suretiyle köpeklere kötü muamelede bulunan – itlaf edip, öldüren belediye yetkililerine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. H.K.K. md.6/1 sahipsiz hayvanların öldürülmesi kesin olarak yasaklanmış olup, H.K.K. md. 6/4 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüklere aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirildiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
2. Olayın araştırılması sonucunda yapılan katliamın belediye tarafından değil, bir/birkaç şahıs tarafından gerçekleştirilmiş olduğu sonucuna varılması halinde ise olayda sahipsiz hayvanlara çeşitli şahıslar tarafından eziyet edilmesi söz konusu olacağından, bu şahısların açık adresi ve kimlik bilgilerinin emniyet yetkilileriyle mobese, ihbar v.s. gibi hususlarda işbirliğine gidilerek tespit edilmesini, 15 civarında sahipsiz köpeğe h.k.k. madde 14/a bendine aykırı davranılması hasebiyle, h.k.k. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. İlaveten, itlafı gerçekleştiren kurum Çandarlı Belediyesi değil de başka bir belediye veya bir kurumsa, bu durumda itlafı gerçekleştiren kurumun tespit edilerek belirttiğim yaptırımların ilgili kuruma hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek uygulanmasını, herhangi bir itlaf söz konusu değilse, bu katliamı gerçekleştirenler kurum değil, birkaç şahıs ise bu durumda yine Çandarlı Belediyesinin H.K.K. md. 6/4 ile belediyeler için öngörülen bölgelerinde bulunan sahipsiz hayvanları korumak yükümlülüğünü yerine getirmediği, bölgesindeki sahipsiz hayvanlara yönelik böyle bir katliamı engelleyemediği için yine H.K.K. md. 28/c uyarınca idari para cezasına tabi tutulmasını, tarafımı dilekçemin sonucuyla ilgili olarak yazılı surette bilgilendirmenizi talep etmekteyim.

YAPTIRIM:
Olaya uygulanacak olan hükümler:  
1. Araştırmanın sonucuna göre itlafı gerçekleştiren Çandarlı Belediyesi ise Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
Cezalar MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.
2. Araştırmanın sonucuna göre, bu katliamı gerçekleştiren Belediye değil de,  bir/birkaç şahıs ise h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 28/k hükümleri uygulanır.
Çok sayıda sahipsiz köpeği öldüren şahısların adresleri kurumunuzca tespit edilir.
Sahipsiz köpekleri öldüren şahsın/şahısların adı, soyadı, iletişim bilgileri kurumunuzca tespit edilir.
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.
Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:
İLİŞİK:
1.  Kimliği belirli/belirsiz şahıs/şahıslar tarafından eziyet edilerek öldürülen sahipsiz köpeklerin resimleri.
2. Olaya dair sosyal medyada söz konusu olayı bizzat gidip araştıran,  bölgenin çeşitli yerlerinde bulunan, feci şekilde öldürülmüş köpeklerin resimlerini çeken, ihbarı alan şahısların yayınladıkları görüntü ve bilgilerin linki. 
http://www.facebook.com/candarli.garipleri
Olaya uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri: 
I. İtlafı gerçekleştiren Çandarlı Belediyesi ise;
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
H.K.K. md. 6/4 Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. 
 H.K.K. md. 28/ c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası.

II. Katliamı gerçekleştiren belediye değil de, bir/birkaç şahıs ise:
H.K.K. MADDE 14/a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
H.K.K. MADDE 28/ k: 14 üncü maddenin (a) bentlerine aykırı davrananlara iki yüz elli tl lira idarî para cezası verilir.


DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
yukarıdaki dilekçeyi, koyu renkle belirtilmiş olan kısma adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi ekledikten sonra, resimlerle birlikte tamamen kopyalayarak emailin içine veya ayrı bir word sayfasına yapıştırarak bu emaillere gönderiniz: 
izmir@ormansu.gov.tr, bolge4@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, muzuner@ormansu.gov.tr, hbinboga@ormansu.gov.tr , mozkaya@ormansu.gov.tr

Doğa Koruma Şube Müdürü: Mehmet Uzuner, tel: 0 (536) 886 97 99  
Bu şahıs da aranarak olayla ilgili tepki gösterilebilir, olayın araştırılması ve sonuçlandırılması, bu kadar uzun bir süredir devam eden itlafın evleviyetle durdurulması talep edilebilir.