Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

MARMARA EREĞLİ HAYVAN BARINAĞINA DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ


                                                        
                                                           Türkiye Cumhuriyeti
                                                              Tekirdağ Valiliği
                                              İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne
Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
OLAY: 16.07.13 (gün/ay/yıl) tarihinde sosyal medyada yayınlanan bilgi ve görseller sayesinde, Marmara Ereğli Hayvan Barınağında tutulmakta olan, resimleri ilişikte ekli bu sahipsiz köpeklerin, barınak çalışanları ve dolayısıyla bu çalışanları işe alan, barınaktaki canlardan sorumlu Ereğli Belediyesi tarafından psikolojik ve fiziki saldırıya maruz kalmış, aç susuz bırakılmış, hasta olduklarında tedavi edilmemiş, bu yönüyle ölüme terk edilmiş olduklarına yönelik iddialar içeren haberleri öğrenmiş bulundum. Barınak gönüllüsü Ebru Elgöç isimli hayvan hakları savunucusunun belediyeye yönelik yazmış olduğu somut olaya ilişkin detayların, barınaktaki eksikliklerin, hayvan hakları ihlallerinin ve belediyeyle işbirliği talebinin yer aldığı dilekçede söz konusu bu barınakta yaşanan olayların vahameti açıkça yer almaktadır. İlgili dilekçe yaşanan somut olaylar hakkında bilgi edinmeniz amacıyla ilişikte gönderilmektedir. Buna göre belediye yetkilileri tarafından aç susuz bırakılan köpeklerin açlıktan ve hastalıktan öldükleri, yeteri kadar beslenemedikleri, arada sırada barınağa getirilen bir kaç kova atık yemeğin hayvanlara yetmediği, barınağın kendisine ait bir veterinerinin bulunmadığı, sözleşmeli olarak alınan veterinerin barınakla ilgilenmediği, düzenli bir veterinerin bulunmaması sebebiyle barınaktaki hayvanlara yönelik en basit veterinerlik hizmetlerinin bile sağlanmadığı, örneğin iç ve dış parazit işlemlerinin bile gerçekleştirilmediği iddia edilmektedir. 
13.07.2013 tarihi itibariyle gerçekleşen vahim olay da bu iddiaların dayanağı olarak belirtilmektedir. Buna göre, barınak gönüllüsü iki kişi ilgili barınağa kendi olanaklarıyla aldıkları ilaçlarla iç ve dış parazit işlemlerini yapmak üzere gitmiş, burada düzenli veteriner bulunmaması hasebiyle dış parazit ilacı verilmediğinden hemen hemen tüm köpeklerin her taraflarının kene içinde oldukları görülmüştür. Bu köpeklerden kene dolayısıyla kan zehirlenmesi yaşadığı daha sonra anlaşılan ağır durumdaki ikisi aynı gün - 13.07.13 tarihinde gönüllüler tarafından barınaktan alınarak veteriner kliniğine getirilmiş, yapılan tetkik ve muayene sonucunda parazit nedeniyle kan zehirlenmesi yaşadıkları anlaşılmış, gerekli müdahaleler yapılsa da maalesef birisi 15.07.13 tarihinde kaybedilmiş, diğerinin durumu da ağırdır. Sözü edilen iki köpeğin resimleri ilişiktedir. 

Bu barınağı ziyaret eden çok sayıda gönüllünün her daim bu barınakta yaşama tutunmaya çalışan, ilişikte delil niteliğinde görselleri bulunan  yetişkin ve yavru olmak üzere çok sayıda köpeği aç susuz, tedavisiz, hasta olarak gördükleri yine hem ulusal medya, hem de sosyal medya paylaşımlarında yoğun olarak ifade edilmektedir. Bunun da ötesinde hayvan barınaklarının yeni adıyla ve yeni işleviyle eskisi gibi yüzlerce hayvanın sürekli tutulmakta olduğu barınaklar olarak değil, tam tersi çeşitli bölgelerden alınan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp, hastaysa tedavi ve rehabilite edilip, bu amaçla belli bir süre geçtikten sonra alındıkları yere bırakılmaları gereken bir geçici bakımevi olarak faaliyet gösterdikleri gerçeği dikkate alındığında, Marmara Ereğli Hayvan Barınağının hangi amaçla bu kadar çok sayıda köpeği uzun süreli/süresiz olarak geçici bakımevinde tutmaya çalıştığı tarafımızca anlaşılmamıştır.

H.K.K. md.6 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüğe aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
TALEP: 1. Bu barınağın denetlenerek, hakkında sosyal medyada paylaşılmakta olan iddiaların araştırılmasını, Marmara Ereğli Belediyesi hakkındaki söz konusu bu iddiaların yerindeliğinin incelenmesini, bu inceleme ve denetimler sonucunda sözü edilen iddiaların gerçek olduğunun tespit edilmesi ve barınağın hayvan hakları mevzuatı hükümlerine aykırı olarak çalıştırıldığının kesinleşmesi halinde, ezelden beri hakkında çok sayıda hayvan hakları ihlallerinin olduğu iddia edilen, barınağın olumsuz koşullarda bulunduğu hayvan haklarıyla ilgili hemen herkesçe ileri sürülen Marmara Ereğli Belediyesinin, sorumluluğu altında bulunan diğer sahipsiz hayvanlara daha fazla eziyet etmesinin önlenmesini, barınakta bulunan bu hayvanların can güvenliğinin sağlanmasını, aç susuz tutulmalarına son verilmesini, barınaktaki tüm hayvanların ivedilikle tam ve gereği gibi beslenmesini, hasta olanlarının tedavilerinin geciktirilmeksizin yapılmasını/yaptırılmasını, kısırlaştırma/küpe takma/aşı işlemlerini gerçekleştirme/iyileşme sürecinden sonra evleviyetle alındıkları bölgelere bırakılmasını, barınaktaki hayvanları olumsuz koşullarda barındıran, aç susuz ve tedavisiz bırakan, ölüme terk eden, bu yönüyle hayvan hakları ihlali gerçekleştiren belediye yetkililerine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. 
H.K.K. md.6/1 sahipsiz hayvanların öldürülmesi kesin olarak yasaklanmış olup, H.K.K. md. 6/4 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüklere aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
Olaya uygulanacak olan hükümler:  
Araştırmanın sonucuna göre hakkındaki yukarıda belirtilen iddiaların gerçek olduğunun kesinleşmesi halinde, Marmara Ereğli Belediyesi H.K.K. madde 6’da belediyeler için öngörülen yükümlülükleri yerine getirmediği hukuken anlaşılmış olacağından, aşağıda belirtilen yaptırım uygulanacaktır. 
TALEP 2: İlaveten Marmara Ereğli Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan barınak çalışanlarının köpekleri aç ve susuz ve de bakımsız ve de tedavisiz bırakarak yükümlülüklerini ihmal etmeleri nedeniyle, belediye tarafından görevlerine son verilmesi ve bu tür dehşetverici hayvan ölümlerinin tekrarlanmaması için barınağa sürekli barınakta bulunarak tedavi ihtiyacı olan hayvanlara ilgili tedaviyi uygulayacak, iç ve dış parazit işlemlerini ivedilikle gerçekleştirecek, kısırlaştırma ve rehabilite işlemlerini gereği gibi yapacak kadrolu bir veteriner hekim alınması, belediyenin barınak köpeklerine türünün özelliklerine göre sağlıklı şekilde besleme yapması, temizlik işçilerinin şimdikinden farklı olarak görevlerini yerine getirerek barınağı temizlemesi, barınak gönüllüleri ile işbirliği içinde olması ve ilişikte yer alan belediyeye yönelik dilekçede yazılan tüm taleplerin yerine getirilmesi de taleplerimiz arasındadır. 
Söz konusu hükümleri uygulayarak ilgililere hayvan hakları ihlali çerçevesinde idari yaptırım uygulamanın yanısıra, bu talebimizin kurumunuz tarafından belediye yetkililerine iletilmesini de talep etmekteyiz.  
Cezalar MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.

Olaya uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri: 
YÜKÜMLÜLÜKLER:
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
H.K.K. md. 6/4 Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. 
YAPTIRIM:
 H.K.K. md. 28/ c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

İLİŞİK:  
1. sosyal medyada söz konusu barınakta aç susuz ve tedavisiz bırakılarak ölüme terk edilen, açlıktan ve hastalıktan ölen köpeklerin barınak gönüllüleri tarafından çekilen resimleri: 
2. Barınak gönüllülerinin belediye başkanlığına yönelik yazmış oldukları şikayet ve taleplerini içeren dilekçe.


Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:

MARMARA EREĞLİ BARINAĞINDAN RESİMLER:
marmara ereğli hayvan barınağından ölmek üzereyken alınan iki candan birisi, tedavisi devam etmekte veteriner kliniğinde

gönüllüler tarafından bu halde bulunarak veteriner kliniğine yetiştirilen, ancak ilerlemiş kan paraziti nedeniyle kaybedilen can - marmara ereğli barınağı
DİLEKÇE GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

dilekçeyi resimlerle birlikte kopyalayarak emailin içine yapıştırıp belirtilen email adreslerine gönderin:  tekirdag@ormansu.gov.tr, bolge1@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr 
altta yorum kısmında bulunan gönüllülerin belediye başkanlığına hitaben yazmış oldukları işbirliği talepli dilekçeyi de kopyalayarak asıl dilekçenin ilişiğinde gönderiniz.

Şikayet dilekçesini inceleyerek olaya yaptırım uygulayacak olan makam TEKİRDAĞ İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜdür.
ŞİKAYET MERCİİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:


1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
100.Yıl Mahallesi Ormancı Sokak No:9 Tekirdağ


 Tel: (282) 2636877 Faks: (282)2631889 tekirdag@ormansu.gov.tr


  Dilekçeyi göndererek şikayete katılımın yanısıra, olaya yaptırım uygulama yetkisi bulunan bu Tekirdağ İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün kurumun adresine bizzat giderek, telefon açarak, faks çekerek ek tepkiler göstermek gerektiğini de belirtirim. Bu dilekçenin yaptırım gücünü artıracak, olaya yetkili ve ilgililerin daha fazla önem vererek, talep edilen yaptırımları ivedilikle uygulamalarını sağlayacaktır.