SAMSUN VEZİRKÖPRÜ HAYVAN BARINAĞI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

DİLEKÇE GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:


barınakta yaşanan, şikayet dilekçesinin temelini oluşturan elim olayla ilgili video da dilekçe içinde linki verilen haber sitesinde izlenebilir. 
+18; kalp, ruh ve sinir hastaları ile reşit olmayan şahısların dikkatli olması önerilir. 
dilekçeyi kopyalayarak bu email adreslerine gönderebilirsiniz: samsun@ormansu.gov.tr, bolge11@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr


  SAMSUN VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI HAKKINDA ŞİKAYET                                                               DİLEKÇESİ

                                                        Türkiye Cumhuriyeti
                                                              Samsun Valiliği
                                              İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne
Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
OLAY: 11.07.13 (gün/ay/yıl) tarihinde medyada yayınlanan bilgi ve görseller sayesinde, Samsun Vezirköprü Hayvan Barınağında tutulmakta olan, video'su ilişikte ekli bu sahipsiz köpeklerin, barınak çalışanları ve dolayısıyla bu çalışanları işe alan, barınaktaki canlardan sorumlu Samsun, Vezirköprü Belediyesi tarafından psikolojik ve fiziki saldırıya maruz kalmış, aç susuz bırakılmış, hasta olduklarında tedavi edilmemiş, bu yönüyle ölüme terk edilmiş olduklarına yönelik iddialar içeren haberleri öğrenmiş bulundum. İlgili video'da belediye yetkilileri tarafından aç susuz bırakılan, kapalı alanda tutulduklarından yiyecek bulma olanakları da kısıtlanan köpeklerin açlıktan bir köpeğe saldırarak parçalayıp yedikleri görülmektedir. Bu elim olay sırasında sokaktan geçen insanların müdahale ederek parçalanmakta olan köpeği kurtarma çabalarının sonuçsuz kaldığı, tüm bu olay sırasında köpeklere bakmakla yükümlü belediye çalışanlarının ortaya çıkarak müdahale etmediği, saldırıya uğrayan köpeği kurtarmadıkları da açıkça anlaşılmaktadır. Bu barınağı ziyaret eden çok sayıda gönüllünün her daim bu barınakta yaşama tutunmaya çalışan, ilişikte delil niteliğinde görselleri bulunan  yetişkin ve yavru olmak üzere çok sayıda köpeği aç susuz, tedavisiz, hasta olarak gördükleri yine hem ulusal medya, hem de sosyal medya paylaşımlarında yoğun olarak ifade edilmektedir. Bunun da ötesinde hayvan barınaklarının yeni adıyla ve yeni işleviyle eskisi gibi yüzlerce hayvanın sürekli tutulmakta olduğu barınaklar olarak değil, tam tersi çeşitli bölgelerden alınan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp, hastaysa tedavi ve rehabilite edilip, bu amaçla belli bir süre geçtikten sonra alındıkları yere bırakılmaları gereken bir geçici bakımevi olarak faaliyet gösterdikleri gerçeği dikkate alındığında, Samsun Vezirköprü Hayvan Barınağının hangi amaçla bu kadar çok sayıda köpeği uzun süreli/süresiz olarak geçici bakımevinde tutmaya çalıştığı tarafımızca anlaşılmamıştır.

H.K.K. md.6 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüğe aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
TALEP: 1. Bu barınağın denetlenerek, hakkında sosyal medyada paylaşılmakta olan iddiaların araştırılmasını, Samsun Vezirköprü Belediyesi hakkındaki söz konusu bu iddiaların yerindeliğinin incelenmesini, bu inceleme ve denetimler sonucunda sözü edilen iddiaların gerçek olduğunun tespit edilmesi ve barınağın hayvan hakları mevzuatı hükümlerine aykırı olarak çalıştırıldığının kesinleşmesi halinde, ezelden beri hakkında çok sayıda hayvan hakları ihlallerinin olduğu iddia edilen, barınağın olumsuz koşullarda bulunduğu hayvan haklarıyla ilgili hemen herkesçe ileri sürülen Samsun Vezirköprü Belediyesinin, sorumluluğu altında bulunan diğer sahipsiz hayvanlara daha fazla eziyet etmesinin önlenmesini, barınakta bulunan bu hayvanların can güvenliğinin sağlanmasını, aç susuz tutulmalarına son verilmesini, barınaktaki tüm hayvanların ivedilikle tam ve gereği gibi beslenmesini, hasta olanlarının tedavilerinin geciktirilmeksizin yapılmasını/yaptırılmasını, kısırlaştırma/küpe takma/aşı işlemlerini gerçekleştirme/iyileşme sürecinden sonra evleviyetle alındıkları bölgelere bırakılmasını, barınaktaki hayvanları olumsuz koşullarda barındıran, aç susuz ve tedavisiz bırakan, ölüme terk eden, bu yönüyle hayvan hakları ihlali gerçekleştiren belediye yetkililerine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. 
H.K.K. md.6/1 sahipsiz hayvanların öldürülmesi kesin olarak yasaklanmış olup, H.K.K. md. 6/4 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüklere aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
Olaya uygulanacak olan hükümler:  
Araştırmanın sonucuna göre hakkındaki yukarıda belirtilen iddiaların gerçek olduğunun kesinleşmesi halinde, Samsun Vezirköprü Belediyesi H.K.K. madde 6’da belediyeler için öngörülen yükümlülükleri yerine getirmediği hukuken anlaşılmış olacağından, aşağıda belirtilen yaptırım uygulanacaktır. 
TALEP 2: İlaveten Samsun Vezirköprü Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan barınak personelinin köpekleri aç ve susuz ve de bakımsız bırakıp, elim olay anında saldırıya uğrayan köpeğe yardım etmeyerek yükümlülüklerini ihmal etmeleri nedeniyle, belediye tarafından görevlerine son verilmesi de taleplerimiz arasındadır. Söz konusu hükümleri uygulayarak ilgililere hayvan hakları ihlali çerçevesinde idari yaptırım uygulamanın yanısıra, bu talebimizin kurumunuz tarafından belediye yetkililerine iletilmesini de talep etmekteyiz.  
Cezalar MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.Olaya uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri: 
YÜKÜMLÜLÜKLER:
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
H.K.K. md. 6/4 Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. 
YAPTIRIM:
 H.K.K. md. 28/ c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

İLİŞİK:  
medyada söz konusu barınakta aç susuz bırakılarak ölüme terk edilen, açlıktan bir birilerini parçalayan köpeklerin video görüntüsünün yer aldığı haber linki: http://haber.mynet.com/yasam/ac-kalan-kopekler-birbirini-parcaladi-716561-1?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=fb 


Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:


DİLEKÇE GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

bu şikayet dilekçesine sağ sütundaki formu doldurup göndermek suretiyle katılabilirsiniz. barınakta yaşanan, şikayet dilekçesinin temelini oluşturan elim olayla ilgili video da yine sağ sütunda izlenebilir. +18; kalp, ruh ve sinir hastaları ile reşit olmayan şahısların dikkatli olması önerilir. 
Şikayet dilekçesini inceleyerek olaya yaptırım uygulayacak olan makam SAMSUN İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜdür.
ŞİKAYET MERCİİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADRES: 
19 MAYIS MAHALLESİ AĞABALİ CADDESİ No: 13/A

İlkadım-SAMSUN/TÜRKİYE

Santral                    : +90 362 435 34 86

Faks                       : +90 362 435 90 52


  Dilekçeyi form yoluyla göndererek şikayete katılımın yanısıra, olaya yaptırım uygulama yetkisi bulunan bu Samsun İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün kurumun adresine bizzat giderek, telefon açarak, faks çekerek ek tepkiler göstermek gerektiğini de belirtirim. Bu dilekçenin yaptırım gücünü artıracak, olaya yetkili ve ilgililerin daha fazla önem vererek, talep edilen yaptırımları ivedilikle uygulamalarını sağlayacaktır.