Öne Çıkan Yayın

TAVŞAN - YERYÜZÜNDE YARDIMA EN FAZLA MUHTAÇ OLAN CAN

mezbaha - ölümü farkeden tavşancanın acı ve korku dolu bakışları. ölmek istemiyorlar, yaşama isteğine sahipler, öleceklerini hissedinc...

27 Nisan 2015 Pazartesi

HAYVAN KORUMA KANUNU VE HAYVAN HAKLARI MEVZUATI - 2. yazı


H.K.K. 4. maddede yer alan diğer iki ilke “Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir” ve “Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır” ilkesinin uygulanmasında da çok büyük güçlükler yaşanmaktadır. Bu noktada bu iki ilkeye ve H.K.K. Koruma Tedbirleri bölümünde yer alan madde 5 fıkra 3.deki düzenlemelere aykırılıklardan söz etmek gerekmektedir.

        İlk olarak, hayvan satan ticari kurumların, özellikle, Petshopların bu maddeye aykırı olarak, satmak amacıyla mağazalarında bulundurdukları hayvanların bakımını gerektiği gibi sağlamamakta, bu hayvanları oldukça kötü koşullarda bulundurmaktadırlar. Bu da kanunla belirlendiği şekilde eğitim programlarına katılarak sertifika alma yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin göstergesidir.
Bu mağazalarda hayvanlar kanunla belirtildiği gibi doğalarının gerektirdiği koşullarda değil, çok küçük kafeslerde ve üst üste yığılmış şekilde bulundurulmaktadırlar. 
        Özellikle, sadece maddi kazanç ve menfaatlerini göz önünde bulundurmakta ve son derece hassas yapıdaki, dikkatli bakım gerektiren hayvanları mesela tavşanları, bunların bakımını sağlayamayacak küçük yaştaki, bu sorumluluğu üstlenemeyecek bilinç düzeyindeki kişilere satmaktadırlar. Bilindiği gibi bu hayvanlar maalesef, alındıktan kısa süre sonra ölmektedirler. Yine, H.K.K. madde 5te belirtildiği gibi bir hayvanı sahiplenmeden önce bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak bir hayvanı sahiplenilmesinden bu koşullarda söz bile edilememektedir. 
       Hayvan Koruma Kanunu gereği, devletten bu hizmetleri karşılığında maddi destek alan gönüllü şahıs ve kuruluşların, Hayvan Koruma derneklerinin, resmi kurumların, belediyelerin, il idarelerinin bakılmakta olan sahipli hayvanların işkence gördükleri, aç susuz ve bakımsız bırakıldıkları, yaşam haklarının sınırlandırıldıkları ve bu gibi hayvan koruma kanununa aykırılık oluşturacak durumlarda söz konusu hayvan sahibine yaptırım uygulanmakla birlikte hayvanın da sahibinin elinden kurtarılarak bu durumlar için öngörülen hukuki sürecin işletilmesi ve hayvanın barınağa verilmesinin temin edilmesi gerekmektedir. Günümüz koşullarında bu düzenlemenin de teoride kaldığının ve uygulamaya geçilmediğini, hayvan sahiplerinin takip edilmediğini ve bu şekilde sahipli hayvanların yaşam haklarının tehlikeye atıldığı açıkça ortadadır. 
       Halbuki, özellikle, bilinç düzeyi ve farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulmak, toplumun hayvan hakları konusunda eğitim verilmek suretiyle bilgilendirilmesinin sağlanması yoluyla, bu durumların ihbar edilmesi sağlanabilir, bu şekilde söz konusu bu hayvanlar kurtarılarak kanun gereği yaptırımlar uygulanabilir, kanunun öngördüğü düzenlemeler hayata geçirilebilir.
      İkinci olarak, internetin çok geniş bir kesimde yaygın olarak kullanılması hasebiyle bu yolla da yukarıda sözü edilen durumdaki hayvanlar tespit edilebilir, takip edilerek, kurtarılabilir. Örneğin, bu durumdan sorumlu olan şahıs ve kurumlardan yetkili ve ilgililerin hayvan sitelerine üye olunmak suretiyle buradaki forumlarda gerçekleştirilen konuşmalar takip edilebilir, gerektiği zaman irtibata geçilerek hayvanlarına işkence eden, şiddet uygulayan, bakımını sağlamayan, aç susuz bırakarak hayvan koruma kanunu ile düzenlenmiş hayvan haklarını ihlal eden şahıslar belirlenerek, bu kişilerin forum yöneticisinden ilgili makamlar adına İP adresleri alınarak hukuk yoluna gidilebilir ve hayvanları ellerinden alınmak suretiyle yaşamları kurtarılabilir.
     Bu hususun önemi çok açıktır. Zira, aşağıda belirteceğim örnekte de görüleceği üzere, bu şekilde bir takip son derece verimli sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Örnek 2: Bir hayvan sitesinde yine yukarıda sakıncalarından söz ettiğim petshopların sezgin olmayan, küçük çocuklara sorumluluklarını üstlenemeyeceği hayvanları satması ve bunun H.K.K. madde 5, fıkra 1 deki düzenlemeye açıkça aykırı olduğu, bu yaştaki çocukların hayvan edinmeden önce bu hayvanın bakımı ile ilgili eğitim programına katılarak sertifika alamayacağı kolayca anlaşılır bir durumdur.
                                                             
       Bu hayvan sitelerinde yaptığım araştırma sonucunda özellikle, hassas, bakıma muhtaç, narin hayvanlar olan tavşanların satın alındıktan kısa bir süre sonra öldükleri, hastalanan hayvanların tedavi için gerekli kuruluşlara götürülmeyerek ölüme terk edildikleri, çoğunlukla aç ve susuz bırakıldıkları için yaşamlarını yitirdikleri, hasta hayvanlarını veterinere götürmeyerek, internet sitelerinde kulaktan dolma bilgilerle kendi başlarına tedavi etmeye çalıştıkları, işkence uyguladıkları, bakımı hakkında kanunda belirtildiği gibi eğitim almadan bilgisizliklerine rağmen hayvan edindikleri için yanlış beslenme koşulları yüzünden kaybedildikleri, üzerine basılarak, kapı arasında sıkıştırılarak, v.b. şekillerde ihmal ve kasten öldürdüklerine yönelik önemli verilere ulaştım. 
       İnternette bir hayvan sitesinde muhtemelen ilkokul veya ortaokul düzeyinde bir çocuğun edindiği yavru tavşanı sırf yatağına çıktığı ve çiş yaptığı için duvara fırlattığı, bir diğer gün ise, yavru tavşanı incelemek için eline aldığını tavşanın yere düşerek bacaklarını kaybettiği, büyük acılar çektiği ve çığlık atmakta olduğuna yönelik yazılarını okudum.
      Bu tür hayvan haklarına aykırı durumların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik önlemler almak, ortaya çıkmış olan durumların H.K.K. da öngörülen hukuki çözümler aracılığıyla giderilmesini sağlamak hem yargı, hem de yürütme organlarının görevleri arasındadır. Yine kanun kapsamında Petshopların denetiminin sıklaştırılması, küçük yaşta çocuklara hayvan satışının sınırlandırılması, H.K.K. 5. madde, 1, 2, 3, 4 fıkralardaki hükümlerin uygulanmasının tam ve gereği gibi gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

not: işbu yazı 2008 tarihli Avukatlık Staj Bitim Çalışmamdan alıntıdır, tüm hakları saklıdır, kopyalanamaz, alıntılanamaz, başka mecralarda yayınlanamaz, yalnızca toplumun bilinçlenmesi amacıyla bu yazının linki çeşitli mecralarda paylaşılabilir. 
Aksi durumda fikri hak ihlali nedeniyle ortaya çıkan hukuka aykırılığa karşı hukuki yollar takip edilir. 

25 Nisan 2015 Cumartesi

HAYVAN KORUMA KANUNU VE HAYVAN HAKLARI MEVZUATI


Hayvan korumda hukukun çok önemli bir yer kapsadığı bilinen bir gerçektir. Hayvanlara karşı eziyetin, işkencenin, sahipli hayvanların bakımsız bırakılmasının, sahipsiz hayvanların katledilmesinin ve genel olarak hayvanlara karşı her türlü insan dışı davranışın hukuki yaptırıma bağlanması amacıyla daha önceki uygulamada son derece yetersiz kalan Çevre Kanununun yerine, büyük bir hukuki boşluk doldurularak 24 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen, Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 01 Temmuz 2004 tarihli 5199 sayılı HAYVAN KORUMA KANUNU çıkarıldı.

Bu kanunun amacı, Genel Hükümler kısmında da yer aldığı üzere hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Kanun aynı zamanda amacının doğrultusunda düzenlemelerin yapılmasını, önlemlerin alınmasını, denetim, sınırlama ve yükümlülükleri, uygulanacak cezai yaptırımları belirler.

Yine kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkelere göz atarsak bunlardan ilkinin “Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir” ilkesi olduğunu görürüz. Bu ilkenin önemine binaen Türkiye’de bu ilkeye uygun davranılması ve hayvanlara yaşam hakkının tanınması hususunun önemli bir yer kapsadığını görürüz. Özellikle, son yıllarda görsel ve yazılı medya aracılığıyla sahipli ve sahipsiz hayvanlara işkence edildiğini, öldürüldüğünü, aç susuz bırakılarak bu yaşam hakkının esirgendiğine şahit olunmaktadır. Örnek olarak, görsel medyada yer aldıktan sonra büyük tepkilere neden olan, farkındalığın artmasına katkıda bulunan, hatta çevre ve hayvan konusunun Yeni Anayasa Taslağında 131. maddede düzenlenerek Türk Hukuk Tarihinde ilk kez bir Anayasa’da yer almasına sebebiyet veren bir olayı gösterebiliriz.

Örnek 1: 24.08.2007 tarihinde Yedisu ilçesinden geçen Peri suyu Sorik mevkiinde serinlemek için nehre giren yavru ayı çevrede piknik yapan işçi oldukları belirlenen üç kişi tarafından ucu sivri sopa ve taşlarla dövülerek öldürüldü. Şahıslar daha sonra arı kovanlarına ve küçükbaş hayvanlarına saldırdıkları için daha önce de 9 ayıya saldırarak öldürdüklerini itiraf ettiler.
Bu hayvanların avlanması ve vurulması nesli tükenmekte olan memeliler grubuna ait olmaları hasebiyle yasaktır. Bu yönüyle de bu ayının işkence edilerek öldürülmesi hayvan hakları mevzuatına bu açıdan da aykırılık oluşturmaktadır. Hayvan Koruma Kanunun 4. maddesinde yer alan “Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır” ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir.

Olayla ilgili Orman eski Bakanı Osman Pepe ayının öldürülmesini büyük üzüntüyle izlediğini ve arı kovanlarına ve küçükbaş hayvanlarına zarar verdikleri için ayıların öldürülmesinin doğru olmadığını, zarara uğrayan vatandaşların bakanlığa başvuruda bulunması halinde bu zararlarının uygulama gereği tazmin edileceğini ifade etti. Bu olaydan da görüleceği üzere hayvan koruma hususunda halkın bilinç düzeyinin son derece aşağıdadır. Bu durum da yukarıda belirilen halkın bilinç düzeyinin artırılması çabalarının hukuki düzenlemelerin uygulanabilmesi açısından önemli olduğunu göstermektedir.

not: işbu yazı 2008 tarihli Avukatlık Staj Bitim Çalışmamdan alıntıdır, tüm hakları saklıdır, kopyalanamaz, alıntılanamaz, başka mecralarda yayınlanamaz, yalnızca toplumun bilinçlenmesi amacıyla bu yazının linki çeşitli mecralarda paylaşılabilir. 
Aksi durumda fikri hak ihlali nedeniyle ortaya çıkan hukuka aykırılığa karşı hukuki yollar takip edilir. 

22 Nisan 2015 Çarşamba

TERK EDİLEN TAVŞANCAN YUVA ARIYOR - ÖNEMLİ/ÖNCELİKLİ

"Evde büyütülen hevesleri geçince evden gönderilen can. Erkek. Istanbul Iletişim

Terkedilen #tavşan yuva arıyor. Gerçek hayvanseverler bu canı ivedilikle sahiplensin.

ek: sosyal ağlarda hesabı olan herkese bu ilanı yaymasını öneririm. benim malum hiçbir ağda hesabım yok. açıkçası iki kez denememe rağmen sosyal ağlara asla tahammül edemediğimi farketmiş bulundum kesin olarak, bu yüzden her biri 2-3 hafta süren iki kerelik sosyal ağ denememden sonra bir daha hesap sahibi olmayacağımdan emin oldum. gerçekten sebebini çok fazla bilememekle beraber sosyal ağlara tahammül edememekteyim, yük gibi geliyor şahsıma sosyal ağ hesapları, hiçbir şekilde bana göre değil.

13 Nisan 2015 Pazartesi

HAYVAN HAKLARI İHLALLERİ, ŞİKAYET DİLEKÇELERİ, ŞİKAYET MAKAMLARI


Hayvan Hakları İhlali/
Şikayet Konusu
Örnek Dilekçe
(üzerlerine tıklayın)
Şikayet Mercii
Sahipsiz hayvanlara eziyet edilmesi
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı,  İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ
Sahipli hayvanlara sahibinin eziyet etmesi
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı,  İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ
Sahipli hayvana 3. kişinin eziyet etmesi
TCK 151/1-2 uyarınca ceza davası açılır, bu hukuka aykırılıkta başvuru yapacak olan sadece hayvanın sahibidir. 
Ceza Mahkemeleri
Savcılık
Ceza davası açılır.
Kötü koşullarda barınak
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı,  İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ
Sokak hayvanlarının itlafı
(belediye ve/veya şahıslar tarafından)
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı,  İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ
Kötü koşullarda petshop
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı,  İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ
Ruhsatsız petshop
(Ruhsat almaksızın petshop çalıştıran veya kendi hayvanını evde üretip satan herkes)
Tarım ve Köy işleri Müdürlüğü
Hukuka aykırı hayvan deneyleri

Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı,  İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ
Fayton atlarına eziyet
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı,  İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ
Sokak/park/eğlence mekanları/bahçeler/avmler vs. yerlerde NİYET TAVŞANCILIĞI YAPMAK,
tavşanları niyet falı için kullanmak

Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı,  İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ
Kaçak av

Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı,  İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ
Tavşan/kedi/köpek/kuş/balık
/iguana vs. yem ve mamalarının kötü, sağlıksız, kurtlu, bozuk, skt geçmiş, eski vs. sorunlu olması

Tarım ve Köy işleri Müdürlüğü
İnternet üzerinden hayvan satışı 
İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ,
Tarım ve Köy işleri Müdürlüğü ve maliye
ilk merci - hayvanlara el konulması/kurtarılması için, 2. merci - yasadışı üretim ve satış için, 3. merci vergi yükümlüsü olmadan kaçak çalışma için. 
Yasadışı, kaçak hayvanat bahçesi 
İL DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİ,
Tarım ve Köy işleri Müdürlüğü ve maliye
ilk merci - hayvanlara el konulması/kurtarılması için, 2. merci - yasadışı üretim ve satış için, 3. merci vergi yükümlüsüz olmadan kaçak çalışma için. 

10 Nisan 2015 Cuma

TAVŞANLARLA İLGİLİ PRATİK BİLGİLER

bu başlık altında tavşanlarla ilgili tavşancanların sağlık/bakım/davranış ve beslenmeleri için bilinmesi zorunlu olan önemli pratik bilgilere yer vereceğim. zaman içinde sürekli güncellenecek bu başlığın tavşan candostları tarafından dikkatlice takip edilmesini önermekteyim.
1. tavşan beslenmesinde pelet yemin önemi büyüktür, mutlaka hazır karışım yem paketlerinden satın alarak düzenli şekilde veriniz.
2. penicilin, nergiz çiçeği ve süt ürünleri tavşanlar için öldürücüdür asla ve kat'a tavşanlara bu üç zararlı unsuru vermeyiniz/uygulamayınız/canları bunlardan uzak tutunuz.
özellikle oral penicilin doğrudan yaşam kaybına neden olmaktadır.
3. papatya çayı tavşan boşaltım sistemi için faydalıdır. haftada bir kez tavşanınıza bir kasede papatya çayı hazırlayarak içmesini sağlayın. idrarda kristalleşme yaşayan tavşanlar için papatya çayı idealdir. 
4. vitamin c yine idrarda kristalleşme sorunu bulunan tavşancanlar için son derece faydalıdır. vitamin c tabletini, önce boyasının gitmesi için suda yıkayın, ardından bir-iki kaşık suda eritin. bir kadar pelet yemi bu suda yumuşatıp tavşana yedirin. idrarını kolay yapmasını sağlayacaktır.
5. tavşanlarda koksidiyoz en yaygın görülen hastalıklardandır. sahiplendiğiniz tavşanın dışkısını mutlaka laboratuvarda tahlil ettirerek koksidiyoz mevcut olup olmadığını kontrol edin. varsa baycox ilacı edinerek tavşanınızı tedavi edin. baycox tavşanlar için tedavi edilmediğinde/geç tespit edildiğinde ölümcül olan koksidiyoz hastalığını iyileştirmede mükemmel etkili/kesin çözüm sunan tek ilaçtır. koksidiyozla ilgili detaylı bilgi için: tavşanlarda koksidiyoz 
devam edecek...

6 Nisan 2015 Pazartesi

tv8 utopya programında hayvan hakları ihlaline rtuk'ten gelen yanıtbilindiği üzere bir süre önce tv 8 isimli kanalda yayınlanmakta olan ütopya programında, HKK. md. 14 ve md 10/5,6 hükümlerine aykırı olarak yarışmacılar tarafından tavşan, tavuk, civciv ve inek gibi hayvanlara eziyet edilmekte, bu canlar kötü muameleye tabi tutulmakta, aç susuz, bakımsız, tedavisiz bırakılmakta, sürekli ölmekte/kaybolmakta, yerine yenileri getirilerek toplum kandırılmaktaydı. bu hayvan hakları ihlaline karşı bimer aracılığıyla hem rtük, hem de hayvanları koruma kanununu uygulamakla yükümlü kurum olan orman bakanlığına şikayette bulunduk. şikayete dair detaylar linkte görülebilir: 
dün itibariyle rtük’ten şikayetimize yanıt geldi, yanıta dair detaylar alttaki görselde görülebilir. orman bakanlığından halen bir yanıt gelmedi, beklemekteyiz, yukarıdaki linke giderek belirtilen hukuki takip yoluna katılmak gerektiğini, tepki ne kadar yoğun olursa, yaptırım uygulanma olasılığının o kadar arttığını belirtirim.
rtük’ten gelen yanıt:

4 Nisan 2015 Cumartesi

Kocaeli’nde bir belediye otobüsünün yavru kopeği ezmesine dair şikayet

bir süre önce yazarı olduğum ekşisözlük’te, kocaeli’nde bir belediye otobüsünün yavru köpeği ezerek öldürdüğüne dair iddialar içeren bir duyuru farkettim. bunun üzerine işbu dilekçeyi hazırlayarak şikayet yoluna gidilmesini sağlamış oldum. bugün yetkili şikayet makamından ilgili şoföre hkk gereği yaptırım uygulandığına yönelik haber bizlere iletildi. maalesef türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sokak hayvanları sorunu kısırlaştırma, üretimin kontrol edilmesi v.s. gibi onlarca yasal yolla çözüme kavuşturulmadığından sokaklarda çok sayıda can, insan kaynaklı eziyetlere maruz kalarak yaşamını kaybetmektedir. bu ülkede sokak hayvanlarının araçlar tarafından ezilerek (bilerek/isteyerek kasıtla veya ihmalle) öldürülmesi/yaralanması mutat olaylardandır. bu tür olaylarla karşılaşıldığında mutlaka alttaki örnek dilekçeyle ilgili makama şikayette bulunmak ve yaptırım uygulanmasını sağlamak gerekmektedir. uyarı: +18; kalp, ruh ve sinir hastaları ile reşit olmayan şahısların dikkatli olması önerilir.

                                                                   Türkiye Cumhuriyeti
                                                 Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü               
                                                   Kocaeli Şube Müdürlüğüne
Ben, ……………….. hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın
beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten yerel hayvan koruma görevlisiyim. OLAY: 06.02.15 tarihinde sosyal ağlarda, aşağıda sözü edilen sahipsiz yavru sokak köpeğinin Kocaeli İzmit’te bir belediye otobüsü şoförü tarafından üzerinden geçmek suretiyle ezilip öldürüldüğüne, yolcuların “durması ve köpeği veteriner kliniğine götürmesi gerektiği” şeklinde vermiş olduğu tepkilere aldırmadan yola devam ettiğine, ezilen köpekle ilgilenmediğine, ezerek öldürmüş olduğu köpeğin sorumluluğunu üstlenmediğine dair iddialar içeren olaydan haberdar oldum.
 Buna göre, resmi ilişikte ekli olan bu sahipsiz köpeğin, söz konusu plakası belirtilen otobüsün şoförü tarafından ihmalle veya kasıtla fiziki saldırıya maruz bırakılarak öldürülmüş olduğu olay anında otobüste bulunan, olayın görgü tanıkları tarafından iddia edilmektedir.
TALEP: 1. Olayın araştırılmasını ve kasıt veya ihmalle bu sahipsiz hayvanın feci şekilde can vermesine sebep olan şahsa yönelik iddiaların mobese ve/veya güvenlik kameraları görüntüleri, alttaki foto ve tanık beyanları aracılığıyla incelenmesini, olayın gerçekten yaşandığının tespiti halinde, söz konusu bu şahsa idari para cezası verilmesini talep etmekteyim.
Bu olayda sahipsiz hayvana ilgili şahıs tarafından eziyet edilmesi söz konusu olduğundan, olay tarihi ve saatine, otobüsün plakasına yönelik bilgilerini aşağıda belirttiğim şahsa, sahipsiz köpeğe h.k.k. madde 14/a bendine aykırı davranması hasebiyle, h.k.k. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği, idari para cezası verilmesi gerekmekte olduğunu belirtirim. 
2. İlgili şahsın belediye otobüsü şoförü olması, bu yönüyle toplum güvenliği açısından da tehlike oluşturması hasebiyle belediye tarafından da ilgili disiplin yaptırımına tabi tutulmasını, şahsa hayvan haklarına yönelik bilinçlendirici çalışmalar yapılmasını, tekrar sürücülük eğitimine alınmasını ayrıca talep etmekteyim. Zira görgü tanığının ifadesinde de belirttiği üzere, yol kenarında böyle feci şekilde, üzerinden geçilmek ve tüm organları patlatılıp, ezilmek suretiyle, acı içinde can veren küçük bir çocuk veya bir yaşlı/güçsüz/hasta biri de olabilirdi. Bu şoförün toplumun tüm bireylerinin – hayvan, çocuk, yaşlı, genç ayırt etmeksizin herkesin – can güvenliği için tehlike oluşturduğu apaçık ortadadır.

YAPTIRIM: Olaya uygulanacak olan hükümler:  h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 28/k
Sahipsiz köpeği öldürdüğü ve ölümüne sebep olduğu canla zerre kadar ilgilenmeyip, alıp veteriner kliniğine götürmeyip ölüme terk ettiği iddia edilen bu şahsın kişisel, adres ve diğer tüm bilgilerine aşağıda görgü tanığının ifadesinde yer alan bilgiler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Yavru köpeğin ölümüne sebep olan .. numaralı belediye otobüsünün plakası 41 J ….
Olay tarihi: 06.02.2015
Olay saati: 17:10-17:20 arası
Olay yeri: Bayındırlık/Kocaeli İzmir
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.
Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri: ….. …..
Tarih: 12.02.2015
İmza: Yerel Hayvan Koruma Görevlisi
Ek:
 1. Öldürülen sahipsiz köpeğin fotosu 2. Görgü tanığının ifadesi
Olaya uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri:
H.K.K. MADDE 14/a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
H.K.K. MADDE 28/ k: 14 üncü maddenin (a) bentlerine aykırı davrananlara ikiyüzellimilyon lira idari para cezası verilir.
GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİ:
“Bugün 06.02.2015 tarihinde, akşam saat 17.10-17.20 arası, içinde olduğum .. numaralı belediye otobüsü Bayındırlıkta yol kenarındaki, hiçbir şekilde ezilecek bir lokasyonda durmayan, durağın hemen dibindeki bir yavru köpeği ezdi. Köpeğin ezildiğini yolculardan biri fark etti, şoför ilgilenmeyip “yok yeaa ezilmedi” dedi, bizi indirmesini istedik, yola devam etmek istedi, tartıştı bizimle, köpeğin ezilmediğini söyleyip durdu ve bu süreçte de yola devam etti. Bayağı uzakta zar zor indikten sonra baktık ki, paramparça olmuş hayvan… Bütün organları bir yerde, o kadar sinirim bozuk ki anlatamam… Fotoğrafını da çektim yavrucağın belki kanıt manıt bi işe yarar diye…
Bu şahsı birçok yere şikayet ettim, ettirdim, devam da ediyorum. Lütfen siz de arayıp şikayet edin. Plaka 41 J ….
Unutmayın, o yol kenarında paramparça olan sizin küçük çocuğunuz, kardeşiniz, yeğeniniz de olabilirdi!!!”
Unutmuşum, il Kocaeli İzmit.”TV 8 kanalında ütopya programında hayvanlara eziyet edilmesine dair şikayet

tv izlemeyen biri olarak tv programlarında gerçekleşen hayvan hakları ihlallerinden biraz geç haberdar olmaktayım. bir süre önce tv8 kanalında yayınlanmakta olan bir programda tavşan, tavuk, inek gibi çok sayıda hayvanın aç susuz, bakımsız, hasta bırakılarak eziyet ve kötü muamelelere tabi tutulduğu öğrenmiş bulundum. bunun üzerine yerel hayvan koruma görevlisi arkadaşımla birlikte bimer aracılığıyla şikayette bulunduk. ilgili şikayet ve şikayete yönelik süreç aşağıda yer almaktadır. hayvan haklarına duyarlı herkese bu hukuki yolun takip edilerek, bu canların hakkının aranmasını – canların bu eziyetten kurtarılmasını, bu hayvan hakları ihlalinden sorumlu şahıslara ilgili yaptırımların uygulanmasını, kendi hayvanına eziyet etme şeklinde hayvan hakları ihlali meydana getiren bu şahısların  bir daha hayvan sahiplenmelerinin önlenmesinin sağlanmasını – önermekteyim: http://www.bimer.gov.tr/forms/pgapplication.aspx