Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

KONTROLLÜ HAYVAN - 2. YAZI


H.K.K. 3. MADDE, 1 FIKRA, J BENDİ:
Kontrollü Hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan işaretlenmiş kayıt altındaki ev ve süs hayvanlarıdır.

H.K.K. madde 3. fıkra 1. bent j, H.K.K. madde 4. fıkra 1. bent d ve H.K.K. madde 16. fıkra 1. f bendi bir arada değerlendirildiğinde, bu üç maddede yapılan düzenlemeler gereği, öncelikle görevlerinin arasında hayvan koruma da bulunan resmi kurumlar olarak, belediyelerin, büyük şehir belediyelerinin, tüzel kişiler olarak çeşitli hayvan koruma derneklerinin ve gerçek kişiler olarak halktan hayvan koruma gönüllülerinin kanunla düzenlenen görevleri yerine yetirme yükümlülükleri vardır.

H.K.K. MADDE 17: Bu madde söz konusu bu hayvan koruma gönüllülerinin görevlerini ve bu kanun hükümlerine uyulup uyulmadığının denetim yetkisini düzenler. Buna göre, bu denetim yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık gerekli durumlarda bu yetkisini mahalli en üst mülki amire yetki devri suretiyle devredebilir. Yine yerel yönetimlerin yetki alanı kapsamında ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yapma yükümlülüğü de vardır.

Bu madde hükmünün uygulanmasına dair bir örnek olarak ekte de tam olarak bulunan Çevre Bakanlığının yazısı verilebilir. Bu Bakanlık yazısına göre, ilgili şahsın petshopların gerektiği gibi denetiminin yapılmadığı gerekçesiyle yapmış olduğu şikayet dilekçesinin incelenerek gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yetki devrinin gerçekleştiği söz konusudur. H.K.K madde 17. fıkra 1 uyarınca, kanun hükümlerine uyulup uyulmadığının denetiminin yapılması yetkisi Bakanlıktadır. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu denetim yetkisini mahalli en büyük mülki amire yetki devrine uygun olarak usulüne uygun bir şekilde devredebilir. Ayrıca, “Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği madde 4. de Bakanlığın yetki devri yapması ve denetim yapacak elemanın tanımı hususlarını düzenlemektedir.
H.K.D.U.Y. madde 4: “5159 sayılı Kanunda belirtilen denetimleri yapmaya ve bu kanun çerçevesinde kabahat teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya mahalli en büyük mülki amirince görevlendirilen personel” şeklindedir.

Yukarıdaki örnekte yer alan Bakanlık yazısında şikayetlerin daha çabuk sonuçlandırılması amacıyla yukarıdaki maddelere uygun olarak yetkilendirilmiş bulunan İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine iletilmesi bildirilmektedir.

Bu husus da uygulamada H.K.K hükümlerine uygun davranılıp davranılmadığının denetiminin gecikmeksizin yapılabilmesi hususunda gerçekleştirilen yetki devri bağlamında önemli bir adımdır. Böylece kanun hükümlerine uyulup uyulmadığının denetimi söz konusu yetki devrine dayanarak şikayetin yapıldığı yerdeki en büyük mülki amirlikçe yapılacağından hayvan korumada da önemli iyileştirmeler olacaktır, sorunlar çok kısa bir sürede tespit edilerek çok hızlı bir şekilde çözüme bağlanabilecektir ve de bu şekilde kanun amacına ulaşmış olacaktır.
 

not: işbu yazı 2008 tarihli Avukatlık Staj Bitim Çalışmamdan alıntıdır, tüm hakları saklıdır, kopyalanamaz, alıntılanamaz, başka mecralarda yayınlanamaz, yalnızca toplumun bilinçlenmesi amacıyla bu yazının linki çeşitli mecralarda paylaşılabilir. 
Aksi durumda fikri hak ihlali nedeniyle ortaya çıkan hukuka aykırılığa karşı hukuki yollar takip edilir.