Öne Çıkan Yayın

TAVŞAN - YERYÜZÜNDE YARDIMA EN FAZLA MUHTAÇ OLAN CAN

mezbaha - ölümü farkeden tavşancanın acı ve korku dolu bakışları. ölmek istemiyorlar, yaşama isteğine sahipler, öleceklerini hissedinc...

27 Mart 2016 Pazar

EVCİL HAYVANLAR HACZEDİLEMEZLER - H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5

H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5: Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.

5159 sayılı H.K.K.un ilk tasarısında bu madde yer almamaktaydı. Bu kanun hayvanların sahiplerinin borcundan dolayı haczedilmesi hususunda her hangi bir düzenleme getirmemekteydi. Ancak, özellikle, haczedilen köpeklerin sahiplerinden ayrıldıktan sonra çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı ve yemek yemeyi ret ederek öldükleri görülüyordu. Bu nedenle böyle bir teklif getirildi ve 5. maddenin 5. fıkrası bu şekilde hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği hususu kanunla düzenlendi. Bu maddenin uygulamasında önemli unsur “Ticari amaç”tır. Bu durumda bu madde ile düzenlemesi gerçekleştirilen hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği kuralı “Ticari amaç” unsuru ile uygulamada büyük bir kolaylık ve açık bir çözüm getirmektedir. Şöyle ki, yalnızca ticari bir amaç güdülmeksizin bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borçları dolayısıyla haczedilemezler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, yine sahipli olan, ama ticari bir amaç güdülerek bakılan ev ve süs hayvanları haczedilebilirler. Örneğin, köpek çiftliklerindeki köpekler, petshoplardaki çeşitli ev ve süs hayvanları v.b. sahiplerinin borcu dolayısıyla haczedilebilirler. Çünkü, bu tür hayvanlar ticari amaçla üretilmekte ve yetiştirilmektedirler. Sahipleri ile her hangi bir yakınlaşmanın, duygusal bağın mevcudiyetinden pek söz edilemez. Bu maddenin getirilmesindeki asıl amaç sahiplerine duygusal bağla bağlanmış olan ev ve süs hayvanlarının psikolojik durumunun, yaşam hakkının korunmasıdır.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

EK: aslında bu konuda daha önce detaylı olarak yazıp sonra silmiştim, fazla özel bulduğum için, zira hiçbir zaman özel bilgilerime yer vermedim. sadece genel bilgilendirme olması amacıyla şu hususu belirtmekteyim, inşallah, rabbimin izni ve inayetiyle bu sene sonuna doğru türkiye'den taşınmış olacağım. tek sorun kıta avrupası hukuku eğitimi almış bir hukukçu olarak anglo-sakson hukukun geçerli olduğu ülkelerde zorluk yaşayabileceğimdi ancak inşallah bu sorunu da halletmiş olarak görünüyorum. 
muhtemelen taşındıktan sonra bloga, türkiye'yle ilgili değil, bulunduğum ülkedeki hayvan hakları sorunlarıyla ilgili yazılar yazacağım. bu nedenle mutlaka ta 2012 yılından bu yana yazmış olduğum bin küsür yazının okunup bilgi edinilmesini önemine binaen bir kez daha belirtmekteyim. zira hemen her konuda yazmış bulunuyorum. 

26 Mart 2016 Cumartesi

H.K.K. CEZAİ HÜKÜMLERİ

ZULÜM

H.K.K.a aykırı davranarak bu kanundaki kuralları ihlal etmenin hukuki yaptırımı kanuna aykırı davranarak ihlal eden şahsa idari para cezasının uygulanması şeklindedir. Kanunun hükümlerine aykırılığın cezai yaptırımları yine aynı kanunun 28. maddesinde “Cezalar” başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre, kanunun hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklerle ilgili olarak düzenlenen 5. maddesinin 1. 2. 3. ve 6. fıkralarına aykırılığın cezası bir hayvan için elli milyon (elli YTL) liradır. Yukarıda da örneklemesi yapılarak bahsedildiği üzere bu durumda örneğin, madde 5. fıkra 1. e aykırı olarak hayvan bakımı için gerekli eğitimi almadan hayvanı sahiplenen ve bakan şahıs, 3. fıkradaki düzenlemeye aykırı olarak, gerekli eğitimi almadan, eğitim programlarına katılarak sertifika almadan ev ve süs hayvanı satan şahıslar, sadece elli milyon lira (elli YTL) idari para cezası ödeyeceklerdir.


UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

H.K.K. MADDE 18: YEREL HAYVAN KORUMA GÖNÜLLÜLERİNİN SORUMLULUKLARI
Bu maddeye göre, özellikle kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanların kendi mekanlarında, bulundukları bölgede yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ adı verilir. Bu görevlilerden olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin yetki belgeleri iptal edilir. Bu madde kapsamının değerlendirilmesi durumunda, bu görevlilerin daha önce de sözü edilen sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, aşılarının yapılması, aşıları yapılan bu hayvanların kulaklarına bu işlemlerin yapıldığını ve bu nedenle çevre için kuduz, v.b. hastalıkları taşıma riskinin bulunmadığını göstermek amacıyla küpe takılmak suretiyle markalanarak kayıt altına alınması işlemlerinin yapılması ve eğitilerek sahiplendirilmeye çalışılması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bakımevlerine gönderilmesini temin ederler. Buna yönelik faaliyetleri hayvan koruma yetki belgesine uygun olarak yerine getirirler.

H.K.K. MADDE 19: Bu madde hayvanların korunmasının desteklenmesi için mali destek verilmesini düzenler. Buna göre, yukarıda açıklanan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetim ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara Bakanlık tarafından uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konur. Bu ödeneğin nasıl kullanılacağı ise Maliye Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Bakanlıkça bir yönetmelik çıkarılarak bu yönetmelikte açık olarak belirlenir.

H.K.K. madde 17, madde 18 ve madde 19 birlikte değerlendirildiğinde hayvan koruma gönüllülerine bu kanun gereğince talepleri doğrultusunda başvurularının incelenerek, gerçekten bu göreve uygun olup olmadıklarına yönelik yapılacak tespitlerden sonra yerel yönetimlerce maddi olarak desteklenmeleri suretiyle hayvan korumada yararlanılması hususu son derece önemlidir. Şöyle ki, yukarıdaki örneklerden de görüldüğü üzere H.K.K.una uygun davranılıp davranılmadığının denetimi Bakanlık ve onun yetki devri ile yetkilendirdiği mahalli en büyük mülki amirin yetki alanındadır. Bu durumda denetimlerin sıkı ve gerektiği gibi yapılabilmesi açısından da hayvan koruma gönüllülerinin önemi açıkça görülmektedir. Hayvan koruma görevlileri hayvan korumada görev alanları ve tanımları içinde bulunan diğer görevlerinin yanı sıra sahipli ve sahipsiz hayvanlara bu kanun hükümlerine göre yasaklanan davranışlarda bulunanların tespiti ve ihbar edilmesi, şikayetlerin yapılması ve özetle kanun hükümlerine uyulup uyulmadığı hususlarında yetkili makamların denetim mekanizmalarını hayata geçirebilmeleri için gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması gibi son derece mühim görevleri de vardır. Hayvan koruma gönüllülerinden gerektiği gibi yararlanılması, dernek ve şahıslara bu konuda gerekli desteklerin verilerek H.K.K. un yaptırımının büyük ölçüde sağlanması mümkündür.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

19 Mart 2016 Cumartesi

AZERBAYCAN'DA HAYVAN HAKLARI İHLALLERİNE DAİR GÖRSELLER


Azerbaycan'da sokak hayvanlarına yönelik sistematik katliamların idare tarafından yapıldığını gösterir belge. 

"temizlik idaresi
müfettiş - 1 kişi - %20
sahipsiz köpekleri öldüren işçi - 2 kişi - 93 manat
bu utanç belgesidir - azerbaycan'da sahipsiz sokak köpeklerinin
 devlet eliyle, resmi surette öldürüldüğüne dair belgedir"
Azerbaycan'da hayvan hakları ihlallerine dair videolar:
Uyarı: + 18


5 Mart 2016 Cumartesi

SİTENİN YOUTUBE KANALI

sitenin youtube kanalı mevcut, artık yayınlarda bulunan tüm videoları bu kanala yüklemekteyim. hem derli toplu, kolay ulaşılabilir bir kaynak oluşturması, hem de farklı kaynaklardan yüklediğim/link verdiğim videoların bir süre sonra kalkmış/kaldırılmış olması hasebiyle ortaya çıkan sorunların önlenmesi amacıyla: EARTHLİNGS- YOUTUBE KANALI 
ilaveten, sitenin sayfalar bölümüne hayvan haklarına yönelik güncel haber, eylem ve dilekçelerin kolaylıkla takip edilebileceği bir de GÜNCEL sayfası ekledim. 
son eklenenler: 
UYARI: Görsel + 18 olup, kalp, sinir ve ruh hastaları ile reşit olmayan şahısların dikkatli olması önerilir.

                                          FOK VAHŞETİ

                                              SATIN ALMA SAHİPLEN!

                                             ANGORA TAVŞANI YÜNÜ İLE İLGİLİ KISA BİR VİDEO DAHA!

                                           HAYVAN DENEYİ VAHŞETİ!

                                   tom cruise ve scientology ve hayvan hakları ihlali. bu yaratık tam bir idiot!