Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

H.K.K. MADDE 18: YEREL HAYVAN KORUMA GÖNÜLLÜLERİNİN SORUMLULUKLARI
Bu maddeye göre, özellikle kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanların kendi mekanlarında, bulundukları bölgede yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ adı verilir. Bu görevlilerden olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin yetki belgeleri iptal edilir. Bu madde kapsamının değerlendirilmesi durumunda, bu görevlilerin daha önce de sözü edilen sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, aşılarının yapılması, aşıları yapılan bu hayvanların kulaklarına bu işlemlerin yapıldığını ve bu nedenle çevre için kuduz, v.b. hastalıkları taşıma riskinin bulunmadığını göstermek amacıyla küpe takılmak suretiyle markalanarak kayıt altına alınması işlemlerinin yapılması ve eğitilerek sahiplendirilmeye çalışılması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bakımevlerine gönderilmesini temin ederler. Buna yönelik faaliyetleri hayvan koruma yetki belgesine uygun olarak yerine getirirler.

H.K.K. MADDE 19: Bu madde hayvanların korunmasının desteklenmesi için mali destek verilmesini düzenler. Buna göre, yukarıda açıklanan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetim ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara Bakanlık tarafından uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konur. Bu ödeneğin nasıl kullanılacağı ise Maliye Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Bakanlıkça bir yönetmelik çıkarılarak bu yönetmelikte açık olarak belirlenir.

H.K.K. madde 17, madde 18 ve madde 19 birlikte değerlendirildiğinde hayvan koruma gönüllülerine bu kanun gereğince talepleri doğrultusunda başvurularının incelenerek, gerçekten bu göreve uygun olup olmadıklarına yönelik yapılacak tespitlerden sonra yerel yönetimlerce maddi olarak desteklenmeleri suretiyle hayvan korumada yararlanılması hususu son derece önemlidir. Şöyle ki, yukarıdaki örneklerden de görüldüğü üzere H.K.K.una uygun davranılıp davranılmadığının denetimi Bakanlık ve onun yetki devri ile yetkilendirdiği mahalli en büyük mülki amirin yetki alanındadır. Bu durumda denetimlerin sıkı ve gerektiği gibi yapılabilmesi açısından da hayvan koruma gönüllülerinin önemi açıkça görülmektedir. Hayvan koruma görevlileri hayvan korumada görev alanları ve tanımları içinde bulunan diğer görevlerinin yanı sıra sahipli ve sahipsiz hayvanlara bu kanun hükümlerine göre yasaklanan davranışlarda bulunanların tespiti ve ihbar edilmesi, şikayetlerin yapılması ve özetle kanun hükümlerine uyulup uyulmadığı hususlarında yetkili makamların denetim mekanizmalarını hayata geçirebilmeleri için gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması gibi son derece mühim görevleri de vardır. Hayvan koruma gönüllülerinden gerektiği gibi yararlanılması, dernek ve şahıslara bu konuda gerekli desteklerin verilerek H.K.K. un yaptırımının büyük ölçüde sağlanması mümkündür.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ