Öne Çıkan Yayın

TAVŞAN - YERYÜZÜNDE YARDIMA EN FAZLA MUHTAÇ OLAN CAN

mezbaha - ölümü farkeden tavşancanın acı ve korku dolu bakışları. ölmek istemiyorlar, yaşama isteğine sahipler, öleceklerini hissedinc...

22 Nisan 2016 Cuma

SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVANLARA EZİYETLE İLGİLİ HÜKÜMLER

sokaklarda sabahtan akşama kadar aç susuz bırakılıp eziyet edilen niyet çektirme amaçlı sömürülen canlar. sokaklarda denk geldiğiniz bu tür tavşan sömürücüsü aşağılıkları orman ve su işleri müdürlüğüne tam adresi bildirerek şikayet etmeniz durumunda zavallı canlar kurtarılır. bu durum kendi hayvanına eziyet etme şeklinde hayvan hakları ihlalidir. şikayet etmeyi ihmal etmeyin. bu aşağılıklarla tartışmayın, anlatmaya çalışmayın, ŞİKAYET EDİN!!!
H.K.K. MADDE 28. BENT C. Bu düzenlemeye göre, H.K.K. madde 6. fıkra 1.e aykırı davranarak sahipsiz hayvanları, yani sokaktaki başıboş hayvanları, uygulamada bunların büyük bölümünü köpek ve kediler oluşturmaktadır, öldüren şahıslara hayvan başına 500 milyon lira ( beş yüz YTL) idari para cezası verilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, özellikle belediyelerin sıklıkla bu tür sokak hayvanlarını, kanunun getirdiği tanımla sahipsiz hayvanları toplu olarak itlaf etmesi, yine bu kanunun bu maddesi uyarınca hukuka aykırılık oluşturmaktadır ve idari para cezası uygulamasını gerektirmektedir. Hayvanlara yönelik suçların suç olarak değil kabahat olarak değerlendirilmesi nedeniyle bu madde ile kanuna aykırı olarak hayvanların çeşitli işkence, öldürme, ihmal ve kasıtla bakımsız, beslenmeden yoksuz bırakılarak, tecavüz edilerek v.b. şekillerde öldürülmesi ve eziyet edilmesi sadece idari para cezası ile yaptırım uygulanmaktadır.

Özellikle, çok hassas yapıdaki evcil hayvanlardan olan tavşanların sokakta her türlü düzenlemeye aykırı şekilde niyet tavşancılığı denilen yasal olmayan meslek türünü icra ederken eziyete, işkenceye, bakımsızlığa uğradıkları da bir diğer gerçektir. Tavşanlar yapıları gereği, gürültülü ortamlarda bulunmaması gereken, bu tür ortamlarda bulunmaları halinde strese ve depresyona girebilen, bu nedenle hastalanan hayvanlardır. Ayrıca, tavşanlar güneş ışığından son derece rahatsız olan, gündüz uyuyup gece aktif olan hayvanlardır. Tavşanların bir diğer özelliği de hareketli olmalarıdır, bu yüzden sabit durdurmaksızın sık-sık hareket edebilecekleri alanı temin edilmesi gerektiğidir. Oysaki sokakta niyetçi olarak çalıştırılan tavşanlar bu koşulların tam zıttı olarak, oldukça gürültülü ve aydınlık ortamlarda, uyumaları gereken saatlerde doğalarına aykırı olarak sokaklarda bulundurulmaktadırlar. Aç ve susuz bir şekilde, oldukça kirli bir ortamda bakımsızca çalıştırılmaktadırlar. Bu haliyle de tavşanları doğalarına aykırı olarak, aç susuz bırakarak çalıştıran bu şahıslar H.K.K. madde 15, a ve ı bentlerine aykırı davranmak suretiyle kanun hükümlerini ihlal etmektedirler.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

16 Nisan 2016 Cumartesi

H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5.İN UYGULAMA ALANI - 2

H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5.İN UYGULAMA ALANI -

Yukarıdaki örnek olayla ilgili olarak görüşü alınmak üzere başvurulan hukukçu Hikmet Sami Türk’ün açıklaması H.K.K. un ilgili olayla bağlantılı getirmiş olduğu özel hüküm H.K.K. madde 5. fıkra 5. e açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki, söz konusu bu madde oldukça açık biçimde, tereddüde ve yoruma mahal bırakmayacak kadar netlikte bir düzenleme getirmektedir. Buna göre, ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcu dolayısıyla haczedilemeyeceklerdir.
 Haczedilseler bile borçlu şahsın 7 gün içindeki şikayet dilekçesiyle başvurması halinde İ.İ.K. 82 kapsamında değerlendirilerek söz konusu haczedilen hayvanın üzerindeki haciz kaldırılacaktır. Böyle bir başvurunun bulunmaması halinde haczedilen hayvanın üzerindeki haciz kesinleşecek ve borçlu şahsın haczedilemezlere yönelik hakkından feragat ettiği kabul edilecektir. 
Hikmet Sami Türk söz konusu olaya yönelik hukuki görüşü alınırken maalesef, H.K.K.madde 5. fıkra 5. de açıkça düzenlenmiş olan bu hükmü görmezden gelen bir açıklama yapmıştır. Hikmet Sami Türk’e göre, söz konusu somut olayda borçlu şahsın borcu dolayısıyla köpeğinin haczedilmesi tamamen yasal ve kanuna uygundur. H.S.Türk’e göre, H.K.K.da hayvanların ticari mal olarak alınıp satılacağı hususu düzenlenmiştir. Hayvanlar ticari mal olarak alınıp satıldığına göre, her ticari mal gibi haczedilebilir. Bu olayda da sahibinin borcu dolayısıyla gerçekleştirilen haciz yerindedir, yasaldır. 
Bu noktada H.S.Türk’ün hukuki yanılgı içinde olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü, kendisinin de atıfta bulunduğu H.K.K. madde 5. fıkra 5. de hayvanların sahiplerinin borcu dolayısıyla haczedilemeyeceği hususu her hangi bir sözel ve amaçsal yoruma mahal bırakmayacak kadar açıklıkta, net olarak düzenlenmiştir. 
Her ne kadar H.K.K. 10. maddede hayvanların ticareti ile ilgili bir düzenleme getirilmişse de, bu düzenleme söz konusu madde ile çelişmemektedir. Yani, H.S.Türk’ün tezi hayvanlar H.K.K.ile de ticari mal olarak düzenlendiklerine göre alınıp satılabilen her ticari mal gibi haczedilebilirler şeklindedir ki, bu tamamen H.K.K.madde 5. fıkra 5.e aykırılık oluşturmaktadır. 
Tam tersine, söz konusu bu maddede sahiplerinin borcu dolayısıyla ev ve süs hayvanları haczedilemezler hükmünün çok önemli belirleyici bir unsuru vardır, bu da eğer söz konusu bu hayvan ticari amaçlı olarak beslenmiyorsa şeklindedir. Buna göre, ticari amaç güdülerek barındırılan hayvanlar örneğin, çiftliklerde üretilen hayvanlar, haczedilebilecektir. 
Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev ve süs hayvanları ise hiç bir şekilde haczedilemeyeceklerdir. Bu özel hüküm yine hayvan koruma amacına tam olarak uygun bir şekilde ve çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak şekilde getirilmiş olup, hayvan korumda atılmış önemli adımlardan biridir. H.K.K.un tam olarak uygulanabildiği kesin çözüm getiren hükümlerinden biridir.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

2 Nisan 2016 Cumartesi

H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5.İN UYGULAMA ALANI

H.K.K. madde 5/5: evcil hayvanlar haczedilemezler 

H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5.İN UYGULAMA ALANI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER, ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI:

Bu özel hükmün uygulamasında birçok sorunla karşılaşılmakta, birçok güçlük ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, uygulamada haczi mümkün olmayan şeyler haczedilebilmektedir. Kural olarak, borçlunun malvarlığını oluşturan mal, alacak ve hakları alacaklıları tarafından haczedilebilir. Ancak, insani düşüncelerle İ.İ.K. madde 82. ve 83 de borçlunun bazı mal ve haklarının haczedilemeyeceği öngörülmüştür. Buna göre, örneğin, borçlunun kendisi için gerekli elbiseleri, borçlunun mesleği için lüzumlu elbise ve eşyası, vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak takımı gibi malları haczedilemez. Ama uygulamada kanunla insani düşüncelerle yasak getirilen bu tür malların haczedildiği görülmektedir. Bu tür durumlarda yukarıdaki maddelerde açık olarak belirtilen haczedilemeyen malları haczedilen şahıs ilgili icra dairesine yedi gün içinde başvuruda bulunarak şikayet dilekçesi verebilir. H.K.K. madde 5. fıkra 5. ile özel hüküm getirilmiş ve İ.İ.K.n ilgili maddelerinde belirtilen haczedilemeyecek şeyler arasında sayılmayan ev ve süs hayvanlarının da sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyeceğine dair özel hüküm getirmiştir. Buna göre, uygulamada, H.K.K. madde 5. fıkra 5.e aykırı olarak ev ve süs hayvanı haczedilen şahıs yedi gün içinde ilgili icra dairesine başvuruda bulunarak şikayet dilekçesi vererek hayvanının üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edecektir. Bu noktada önemli unsur, haczin kaldırılması için yedi günlük sürenin geçirilmemesi gerektiğidir. Aksi takdirde, bu şikayet süresinin kaçırılması durumunda ev ve süs hayvanlarının haczedilemeyeceği kuralından söz konusu bu hayvan sahibinin feragat ettiği kabul edilecek ve haczedilemeyen hayvanın üzerindeki haciz yasal hale gelecektir. Bu durumun önlenebilmesi için hayvan sahiplerinin bu hususta bilinçli ve bilgili olması, haklarını arayabilmeleri gerekmektedir. Bu da nacak, görsel ve yazılı basının bu tür konulara yer vermesi ve halkın bilinçlenmesinin sağlanması ile mümkün olacaktır.

Örneğin: 27 Temmuz 2007 tarihli görsel ve yazılı basında geniş yer bulan habere göre, Ankara’da çek borcunu ödeyemeyen şahsın bu borcu nedeniyle çok sevdiği köpeği de haczedildi. Bilindiği üzere, 5159 sayılı kanundan önce, İ.İ.K. madde 82. fıkra 4. bent c.uyarınca,: “Borçlu çiftçi ise, kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve tarım aletleri haczedilemez” düzenlemesine göre, söz konusu bu maddede sayılan hayvanların dışında kalan her türlü hayvan sahibinin borcu dolayısıyla haczedilebiliyordu. Nitekim, bu olayda da, sahibinin çok sevdiği köpeği maddi değeri olduğu gerekçesiyle ve yukarıda belirtilen madde 82/4. c. ye dayanarak haczedildi. Haczi gerçekleştiren icra memurunun da daha önce inek haczettiğini, ama, ilk kez köpek haczettiğini ifade ederek olayla ilgili şaşkınlığını dile getirdiği de öğrenildi. Söz konusu bu olay 5159 sayılı H.K.K. n çıkarılmasından sonra meydana geldiği için hayvanı haczedilen bu şahsın yedi günlük süre içinde köpeğinin üzerindeki haczin kaldırılması istemiyle şikayet dilekçesi vermesi durumunda bu haciz kaldırılabilirdi. Ama daha önce de belirtildiği üzere halkın H.K.K. konusundaki bilgisizliği nedeniyle bu şahıs da bu yola başvurarak hakkını arayamamıştır. Şikayet yolunun açık olmasına ve hayvanı kanunla düzenlenen bu hükme aykırı olarak haczedilen şahsın şikayet yoluyla haczi kaldırmasının mümkün olmasına rağmen, yine de en doğru olan ve yapılması gereken, hayvan koruma ile ilgili ve yükümlü olan, H.K.K. nu uygulamakla, bu kanuna uygun davranmakla sorumlu olan tüm kamu yetkililerinin, idari kurum ve kuruluşlarının, aynı şekilde, yargı mercilerinin kanuna uygun olarak davranmaları ve “Sahibinin borcundan dolayı ev ve süs hayvanlarının haczedilemeyeceğini” bilerek bu kurala uygun davranmaları ve söz konusu bu hayvanları haczetmemeleridir.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ