Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5.İN UYGULAMA ALANI

H.K.K. madde 5/5: evcil hayvanlar haczedilemezler 

H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5.İN UYGULAMA ALANI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER, ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI:

Bu özel hükmün uygulamasında birçok sorunla karşılaşılmakta, birçok güçlük ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, uygulamada haczi mümkün olmayan şeyler haczedilebilmektedir. Kural olarak, borçlunun malvarlığını oluşturan mal, alacak ve hakları alacaklıları tarafından haczedilebilir. Ancak, insani düşüncelerle İ.İ.K. madde 82. ve 83 de borçlunun bazı mal ve haklarının haczedilemeyeceği öngörülmüştür. Buna göre, örneğin, borçlunun kendisi için gerekli elbiseleri, borçlunun mesleği için lüzumlu elbise ve eşyası, vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak takımı gibi malları haczedilemez. Ama uygulamada kanunla insani düşüncelerle yasak getirilen bu tür malların haczedildiği görülmektedir. Bu tür durumlarda yukarıdaki maddelerde açık olarak belirtilen haczedilemeyen malları haczedilen şahıs ilgili icra dairesine yedi gün içinde başvuruda bulunarak şikayet dilekçesi verebilir. H.K.K. madde 5. fıkra 5. ile özel hüküm getirilmiş ve İ.İ.K.n ilgili maddelerinde belirtilen haczedilemeyecek şeyler arasında sayılmayan ev ve süs hayvanlarının da sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyeceğine dair özel hüküm getirmiştir. Buna göre, uygulamada, H.K.K. madde 5. fıkra 5.e aykırı olarak ev ve süs hayvanı haczedilen şahıs yedi gün içinde ilgili icra dairesine başvuruda bulunarak şikayet dilekçesi vererek hayvanının üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edecektir. Bu noktada önemli unsur, haczin kaldırılması için yedi günlük sürenin geçirilmemesi gerektiğidir. Aksi takdirde, bu şikayet süresinin kaçırılması durumunda ev ve süs hayvanlarının haczedilemeyeceği kuralından söz konusu bu hayvan sahibinin feragat ettiği kabul edilecek ve haczedilemeyen hayvanın üzerindeki haciz yasal hale gelecektir. Bu durumun önlenebilmesi için hayvan sahiplerinin bu hususta bilinçli ve bilgili olması, haklarını arayabilmeleri gerekmektedir. Bu da nacak, görsel ve yazılı basının bu tür konulara yer vermesi ve halkın bilinçlenmesinin sağlanması ile mümkün olacaktır.

Örneğin: 27 Temmuz 2007 tarihli görsel ve yazılı basında geniş yer bulan habere göre, Ankara’da çek borcunu ödeyemeyen şahsın bu borcu nedeniyle çok sevdiği köpeği de haczedildi. Bilindiği üzere, 5159 sayılı kanundan önce, İ.İ.K. madde 82. fıkra 4. bent c.uyarınca,: “Borçlu çiftçi ise, kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve tarım aletleri haczedilemez” düzenlemesine göre, söz konusu bu maddede sayılan hayvanların dışında kalan her türlü hayvan sahibinin borcu dolayısıyla haczedilebiliyordu. Nitekim, bu olayda da, sahibinin çok sevdiği köpeği maddi değeri olduğu gerekçesiyle ve yukarıda belirtilen madde 82/4. c. ye dayanarak haczedildi. Haczi gerçekleştiren icra memurunun da daha önce inek haczettiğini, ama, ilk kez köpek haczettiğini ifade ederek olayla ilgili şaşkınlığını dile getirdiği de öğrenildi. Söz konusu bu olay 5159 sayılı H.K.K. n çıkarılmasından sonra meydana geldiği için hayvanı haczedilen bu şahsın yedi günlük süre içinde köpeğinin üzerindeki haczin kaldırılması istemiyle şikayet dilekçesi vermesi durumunda bu haciz kaldırılabilirdi. Ama daha önce de belirtildiği üzere halkın H.K.K. konusundaki bilgisizliği nedeniyle bu şahıs da bu yola başvurarak hakkını arayamamıştır. Şikayet yolunun açık olmasına ve hayvanı kanunla düzenlenen bu hükme aykırı olarak haczedilen şahsın şikayet yoluyla haczi kaldırmasının mümkün olmasına rağmen, yine de en doğru olan ve yapılması gereken, hayvan koruma ile ilgili ve yükümlü olan, H.K.K. nu uygulamakla, bu kanuna uygun davranmakla sorumlu olan tüm kamu yetkililerinin, idari kurum ve kuruluşlarının, aynı şekilde, yargı mercilerinin kanuna uygun olarak davranmaları ve “Sahibinin borcundan dolayı ev ve süs hayvanlarının haczedilemeyeceğini” bilerek bu kurala uygun davranmaları ve söz konusu bu hayvanları haczetmemeleridir.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ