Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

31 Ekim 2018 Çarşamba

Hukuka Aykırı Kulak Kuyruk Kesimini Şikayet Yolu

kulak kuyruk kesiminin yasak olması
Bilgilendirme: sosyal ağlarda veya reel yaşamda sahip olduğu hayvanın kulak ve/veya kuyruklarını kestirmiş bulunan veya yine sahip olduğu hayvanın ses tellerini aldıran/tırnaklarını söktüren vs. herhangi bir şekilde hukuka aykırı cerrahi işlem yaptıran varlıkları gördüğünüzde aşağıdaki forma dilekçeyle şikayet yoluna gidin: ilgili tarım ve orman bölge müdürlüğüne email atarak veya cimer`den ihbarda bulunarak.

------------------------------- bu twitter/ facebook/ instagram vs. hesabının sahibi (kişisel bilgileri ilişikteki fotolarda mevcuttur) köpeğinin kulak ve kuyruğunu yasadışı olarak kestirmiştir (fotolar ilişikte mevcut). Aşağıdaki hukuki bilgileri dikkate alarak bu şahsa ve kesim işlemini yapan veterinere ilgili tüm yaptırımların uygulanmasını talep etmekteyim.
kulak ve kuyruk kesimi ve de ses tellerinin alınması gibi hayvan sağlığının gerektirmediği sürece yapılmaması gereken eylemler hayvan hakları ihlali oluşturmakta ve Avrupa Ev Hayvanları Korunması Sözleşmesi madde 10 ve h.k.k. madde 8/2 uyarınca hukuka aykırılık oluşturmakta ve h.k.k. madde 28, e fıkrası uyarınca 1000 tl tutarında idari para cezası yaptırımı gerektirmektedir.
ilgili maddeler:
H.K.K. madde 8/2 - Hayvan hakları ihlali - yasak - hukuka aykırılık

"Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik  cerrahi müdahale yapılması
Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir."
H.K.K. madde 28/e - e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına yedibuçukmilyar lira idarî para cezası; ikinci, üçüncü ve dördüncü  fıkralarına uymayanlara hayvan başına birmilyar lira idarî para cezası.

Madde 10
Cerrahi Operasyonlar :

- Bir ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmek veya tedavi edici olmayan amaçlar için ona cerrahi operasyonda bulunmak yasaktır. Özellikle;
a) Kuyrukların kesilmesi,
b) Kulakların kesilmesi,
c) Ses kısıklığı yaratılması,
d) Tırnak ve dişlerin sökülmesi
önlenecektir.
bu hayvan hakları ihlalinde önemli nokta şudur: hem hayvanına ilgili yasa hükümlerine aykırı olarak gereksiz cerrahi işlemler yaptıran şahsa, hem de yapan veteriner hekime idari para cezası verilir. ayrıca bu tür işlemleri gerçekleştirerek hukuka aykırı davranan, hayvan hakları ihlali gerçekleştiren veteriner hekime meslek odası tarafından da disiplin cezası uygulanır şikayet üzerine.

ek bilgi için linke gidin: Kulak Kuyruk Kesimi

Buraya kadarki kısım Türkiye için.
--------------------------------------------------
Burası Azerbaycan için: 
İ.X.M. 290.1.8. qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, ev heyvanlarının xarici görkəmini dəyişdirmək və ya digər qeyri‑müalicəvi məqsədlə cərrahi əməliyyatların (quyruğun kəsilməsi, qulaqlarının kəsilməsi, devokalizasiya, dırnaq və dişlərin çıxarılması) aparılmasına; görə iki yüz manat cərimə edilir.
Real vəya virtual dünyada yuxarıda nəzərdə tutulan qanunsuzluqları edən şəxsləri 102`yə zəng vuraraq şikayət edin və ya onlayn olaraq. 

28 Ekim 2018 Pazar

H.K.K MADDE 9.FIKRA 1. Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar.

hayvan deneyleri

H.K.K MADDE 9.FIKRA 1. Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar.

23 Mayıs 2005 tarihli, 25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin hükümleri arasına hayvan hakları kapsamında son dönemlerde yaşanan gelişmelerin de dikkate alınması suretiyle yeni düzenlemeler yapılarak Hayvan Deneylerinin yasaklanması ve gerçekleştirilecek olan deneylerin canlı hayvan kullanılmadan, alternatif yöntemlere başvurularak yapılmasına yönelik özel hükümler getirilmesi gerekmektedir.

 H.K.K MADDE 9.FIKRA 1. Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar.
FIKRA 2. Tıbbi ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin hayvanları koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun biçimde bakılması ve barındırılması esastır.
FIKRA 3. Başkaca bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar bilimsel çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanılabilirler.

Bu maddenin 4. 5. ve 6. fıkraları hayvan deneyleri yapacak kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde kuracakları ETİK KURULU yoluyla deneyleri gerçekleştirebilecekleri, etik kurulların kuruluşunun ve işleyişi ile ilgili hususların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği ve deney hayvanları ile ilgili her türlü husus ve çalışanlarla ilgili her türlü hususun Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği unsurları yer almaktadır.
Tüm bu düzenlemelerin her ne kadar H.K.K.un çıkarıldığı 2004 yılına kadar en geniş kapsamlı hukuki atılımlar olduğu düşünülse ve göz önüne alınsa da, yine de yukarıda da geniş olarak bahsedildiği üzere AB de alternatifi olan deneylerin kesinlikle yapılamayacağı, 2008 yılı itibariyle canlı hayvan üzerinde gerçekleştirilen deneylere son verilmeye başlandığı ve alternatiflerinin bulunması durumunda kesinlikle bu alternatif deneylerin yapılması ve hayvanlar üzerinde deney yapılmaması ve 2009 mart ayı itibariyle alternatifi olup olmadığına bakılmaksızın kesin olarak her türlü canlı hayvan deneyinin gerçekleştirilmesine son verilmesinin öngörülmesi dikkate alındığında AB uyum projeleri çerçevesinde bu alanda da AB in öngördüğü bu düzenlemelerin Türkiye’de de yapılması ve bu çerçevede H.K.K madde 9 un tamamen iptal edilerek yeni bir düzenlemeye gidilmesi ve her ne amaçla olursa olsun canlı hayvan üzerinde deneylerin gerçekleştirilmesine son verilmesine yönelik özel hükümlerin getirilmesi gerekmektedir. 
Bu doğrultuda bu düzenlemenin gerçekleştirileceği süre içinde acil olarak var olan maddenin tam olarak uygulanmasına yönelik denetimlerin yapılması ve yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Öncelikle, madde 1`de de öngörüldüğü üzere hayvan deneylerinin
ancak ve ancak amacına uygun olarak yapılması gerekmektedir. Buna göre, hayvanlar bilimsel olmayan keyfi deneylerde kullanılamazlar. Deneylerin yapılacağı hayvanlar tam bir koruma altında olmalıdırlar. Bu maddelerin de tam olarak uygulanabildiği söylenemez. 
hayvan deneylerine hayır

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

26 Ekim 2018 Cuma

Şoklama Yöntemiyle Acısız Kesim

go vegan 

"halihazırda türkiye'deki mezbaha ve entegre tesislerinde uygulanmakta olan, elektrikli şoklama işlemi yapmadan, acı çektire çektire, vahşet uygulamak suretiyle yapılan kesimin yerine, ab uyum yasaları çerçevesinde uygulamaya geçilecek olan çiftlik hayvanlarının kesimden önce elektrikle şoklama işlemi uygulanmak suretiyle kesimi hissedemeyecekleri, acısız öldürme işlemi. 

gıda kontrol koruma genel müdürlüğünün bünyesindeki mezbahalardan sorumlu birimin yetkilisiyle yaklaşık bir ay önce tarım bakanının geçen sene söz verdiği üzere türkiye'deki tüm mezbaha ve entegre tesislerde şoklama yöntemiyle acısız kesime geçileceğine yönelik yapmış olduğum görüşmede, söz konusu yetkili şoklama ile kesim için gerekli uygulama yönetmeliğinin bir ay içinde çıkarılacağını belirtmişti. buna ilaveten halihazırda türkiye'de çok az sayıdaki bazı mezbahalarda kesim öncesi elektrikle şoklama - acısız kesim yönteminin uygulanmakta olduğunu, ama söz konusu uygulama yönetmeliğinin yasalaşmasından sonra tüm mezbaha ve entegre tesislerde çiftlik hayvanlarının kesimden önce şoklama işlemine tabi tutulacağını da görüşmüş olduk.
kesim öncesi şoklama işlemi yapılarak kesilecek olan hayvanın ölümü ve acıyı hissetmeyeceği bu kesim yöntemi kurban döneminde belediyelerin düzenledikleri kurban kesim yerleri - geçici mezbahalarda da uygulanacaktır. oluşturduğu bu geçici mezbahalarda şoklama yöntemi uygulamadan kurbanlık hayvanı kesen belediyeler söz konusu yönetmeliğe aykırı davranmış olacak ve bulunduğu ildeki tarım müdürlüğüne şikayet edilebilecektir. 
türkiye'de de nihayet acısız kesimi sağlayan söz konusu bu şoklama yönteminin uygulanacak olması hayvan hakları adına atılmış en büyük adımlardan biridir ve bu yönüyle söz konusu uygulamayı bir yönetmelikle yasalaştırdığı ve de geçen sene söz verdiği üzere 2011 itibariyle şoklama yöntemi ile kesim uygulamasına geçilmesini sağladığı, "2011 yılı itibariyle hem kurban döneminde, hem de genel olarak tüm mezbahalarda şoklama ile kesime geçilecektir" şeklindeki sözünü tutmak için, kurban dönemi öncesine söz konusu uygulama yönetmeliğini yetiştirdiği için tarım bakanı mehdi eker'i bir hayvan hakları savunucusu olarak takdir ettiğimi de belirtmek isterim.

ek: bir vegan olarak acı çektirerek veya acısız yöntemle bir canın alınmasına herhalükarda karşıyım. ancak, insanoğlu var olduğu sürece diğer canlıların canının selamette olmayacağı, alternatifleri olmasına rağmen insanoğlunun her zaman tıka basa et tüketeceği gerçeği karşısında söz konusu canlıların en azından elektrikle şoklama yöntemi ile acı çektirmeden, öldüklerini farketmeden, acı duymadan can vermeleri için bu yöntemi mantıklı bulmakta ve bir an önce uygulamaya geçilmesini sabırsızlıkla beklemekteyim."
https://www.turseng.com/2012/05/soklama-yontemiyle-acsz-kesim.html - kendi yazımdan alıntıdır. tekraryayındır.

23 Ekim 2018 Salı

hayvan haklarıyla ilgili yanlış bilinenler - B.K. madde 56 - 57

hayvan hakları ve hukuk

`halkı tiraj, hit, reyting uğruna yanlış hususta galeyana getiren yalan haberin öznesi. (bkz: hayvan hakları ile ilgili yanlış bilinenler)
bu hususta madde madde açıklayarak, detaylı bir entry gireceğim daha sonra, ama bu aralar çok fazla yoğun olduğum için özetini vermek istedim, yanlış anlamayı ortadan kaldırmak amacıyla.
tırnak içindeki alttaki kısım sözlük yönetiminden biri ile hayvan hakları ile ilgili başlık sabitlenmesi hususunda yaptığım mesajlaşma sırasında bu konuyu aydınlatmak amacıyla göndermiş olduğum mesajdan alıntıdır, kendi mesajım olduğu için buraya yazmakta bir beis görmüyorum.

"bu konu borçlar kanunu ile ilgili olup, hayvanları koruma kanunundan tamamen ayrı bir konudur. şöyle ki, borçlar hukukunda kusursuz sorumluluk halleri vardır. buna göre, bir insanın hayvanının bir başkasına verdiği zararlardan o hayvanın sahibi sorumludur borçlar kanunu madde 56.
b.k. madde 57 - ise bir mülke girerek hasar vermekte olan hayvan üzerinde hapis hakkını düzenler. bu 2 (iki) madde, şehirlerdeki kedi, köpekten ziyade kırsal bölgelerdeki inek, keçi v.s. gibi çiftlik hayvanlarını kastetmiştir. diyelim ki, bir kişinin ineği diğer kişinin bahçesine girdi, kaç bin tl tutarında kıymetli çiçeklerini yemeğe başladı. bu durumda bahçe sahibi hayvanı etkisiz hale getirebilir, hatta eski b.k. md. 56 hükmüne göre öldürebilir.
şimdi borçlar kanununda yapılan yeni düzenlemeyle "öldürebilir" ifadesi değiştirildi, "etkisiz hale getirebilir" ifadesi geldi bunun yerine.
yani, herhangi bir sorun yok, hatta iyileştirme var hayvanlar lehine yeni borçlar kanununda.
bu tamamen farklı bir konu ve borçlar kanununun konusu, ezelden beri bu kanunda olan bir konu. biz hayvan hakları savunucularının bununla ilgili bir sorunu yok. hatta yeni düzenleme öldürmeyi kaldırdığı için memnunuz da.

benim ve benim gibilerin karşı olduğu ve sabitlenmesini rica ettiğim konu ise hayvanları koruma kanunu ile ilgili. şöyle ki, hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması başlığında da ifade ettiğim üzere, bizler h.k.k.nun tck'ya alınmasını istiyor, en azından bu kanunda hayvanlar lehine iyileştirmeler talep ediyorduk. ama, yeni hayvanları koruma kanunu tasarısına hayır başlığında açıkça ifade ettiğim üzere orman ve su işleri bakanlığı, başbakanın h.k.k'da iyileştirme talimatına rağmen açıkça kötüleştirme yapmıştır. kanunu ölüm yasasına çevirmiştir. bizler de bu yeni hayvanları koruma kanunu tasarının yasalaşmamasını istiyoruz, yasalaşırsa hem sahipli, hem de sahipsiz canlar için katliamlar başlayacak.
yani, halkın galeyana geldiği konu borçlar kanununun zaten var olan maddesinin iyileştirilmiş olması konusudur. aslında galeyana gelmesi gerekirken pek gelmediği konu ise hayvanları koruma kanununun hayvanlar aleyhine değiştirildiği konusudur.
bu iki konu farklı. ben detaylı olarak bu farkı başlık açarak açıklayacağım."

özetle, bu b.k. madde 56 ve b.k. madde 57 her zaman var olan hükümlerdi, ntv ve benzerlerinin tiraj, reyting ve hit amacıyla bu maddeyle ilgili iyileştirilmiş ve hayvanlar lehine olan düzenlemeyi halkı galeyana getirmek amacıyla yeni bir düzenlemeymiş ve de hayvanları koruma yasası ile ilgiliymiş gibi sunmasını ise hem bilgisizlik (muhtemelen hukuk danışmanları yok yada hayvan hakları mevzuatında son derece bilgisiz), hem de para hırsının sonucu olarak görmekteyim.
bu konuda endişe edecek bir husus bulunmamaktadır, belirttiğim gibi yeni borçlar kanununun 68. maddesinde düzenlenen yeni hali hayvanlar lehinedir, zira öldürmeyi kaldırmış, etkisiz hale getirmeyi emretmiştir yasakoyucu. örneğin, bahçesine inek giren mülk sahibi ineği eskiden olduğu gibi öldüremeyecek, bir ağla, en fazla sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirecek ve zararı karşılana kadar kendi zilyetliğinde tutabilecektir.
bu iki madde de hayvan haklarıyla ilgili olduğu için inşallah ilk fırsatta detaylı olarak bu madde koşullarını ve uygulama alanını açıklayacağım.

en önemli konu ise halihazırda yeni hayvanları koruma kanunu tasarısına hayır başlığında belirttiğim hayvanlar aleyhine getirilen hükümlerin yasalaşmasının engellenmesi hususudur. bu hususta galeyana gelmek elzem ve yerinde olacaktır.

ek: eski b.k. madde 56 ve madde 57'nin, yeni b.k. madde 68'in kedi, köpek gibi evcil hayvanları kapsamama nedeni, bu maddenin daha ziyade çiftlik hayvanlarına şamil edilme nedeni ise maddede apaçık bir şekilde hasardan söz edilmesidir. bir hayvan bahçeye hasar verirse, bu madde uygulama alanı bulur. kedi ve köpek gibi evcillerin bahçeye hasar verme olasılığı yoktur, bir kimsenin köpeğinin bir başkasının bahçesine girmesi hasar oluşturmayacağından, "kedin, köpeğin bahçeme girdi, öldürdüm, zaten yasa da varmış" diyen embesil kendisini t.c.k. madde 151/2 uyarınca cezai yargılamaya tabi tutulmuşken bulur, kedi ve köpeğe zarar verme suçundan yargılanır. 
ayrıca, cehennemin dibini de boylar, masum cana eziyet ettiği için. tüm hayvanlara eziyet edip de, yetersiz yargılama ve kifayetsiz hakim vicdani kanaati nedeniyle bu dünyada hak ettiği cezayı almayanların öbür dünyada cehenneme odun olacağını biliyorum. bu da bana huzur veriyor.`
KOMŞUNUZ KEDİ KÖPEĞİNİZİ ÖLDÜREBİLİR YANLIŞ BİLGİSİ - yazımın ilk yayını bu linkte.
mevcut yazı tekraryayındır. 

21 Ekim 2018 Pazar

sosyal medya orucu veya twitter/facebook/instagram/tv bağımlılığı

bağımlılıklar
bilindiği üzere vegan olmakla birlikte yeşilaycıyım. sigara, alkol, uyuşturucu madde vs. gibi bilumum bağımlılıklara da karşıyım. tv izlemiyorum. son derece faydasız ve zaman kaybı bir eylem olarak değerlendiriyorum tv izlemeyi.
bunlara ilaveten, sosyal ağ bağımlılığı da karşı olduğum zararlı alışkanlıklardan birisidir. bu yüzden geçen senelerde yayınladığm bir yazımı tekrar yayılıyorum.

`alış veriş orucu gibi çoğu durum ve çoğu insan için gerekli ve elzem olması gereken eylem. 
sosyal medya orucu - karşılıklı iletişimin yoğun olarak bulunduğu, yazılan her yazıya anında karşılık alındığı, özellikle antisosyal insanlar için sanal sosyalleşme ve onaylanma sağlaması nedeniyle twitter/facebook gibi mecraların söz konusu kişilerde geçici ve gerçek olmayan bir mutluluk sağlaması, bu yüzden çok sayıda insanı bağımlı kılıp, neredeyse bu sosyal araçlarda yaşamalarını sağlaması, bu yönüyle reel dünyadan uzaklaştırarak bu kişiler için iyice gerçek dünyadan soyutlanıp sanal dünyada yaşamın başlamasını sağlaması bakımından bence son derece tehlikeli olup, bu tür kişilerin görülmesi halinde yakınları tarafından müdahale edilerek bu tür bir zorunlu ayrılık durumuna sokulması gerektiğinde başvurulması mümkün olan ve fayda sağlayacağını düşündüğüm bir araçtır.`

en uzun cümlelerimden birisiymiş, şimdi farkettim.

https://www.turseng.com/2013/02/sosyal-medya-orucu-veya-twitterfacebook.html

19 Ekim 2018 Cuma

YENİ HAYVANLARI KORUMA YASASI TASARISI

yeni hayvanları korum kanunu tasarısı

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/hayvan-haklari-talimati-yasa-hala-neyi-bekliyor-bir-an-once-cikartin-40991354 - bu gelişme üzerine daha önce bu konuya yönelik yayınlamış bulunduğum yazımı tekrar yayınlamaktayım. yeni tasarının bu ölüm yasası tasarısı ile benzer olmaması gerekmektedir.

`sayesinde yıllardır savunduğum hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması şeklinde düşüncemden vazgeçmemi sağlamış ölüm yasası tasarısı.
malum olduğu üzere sahipli hayvanlara yönelik eylemler t.c.k. madde 151, fıkra 2 kapsamında "sahipli hayvana zarar verilmesi" şeklinde değerlendirilerek mühakime edilmektedir. sahipsiz hayvanlara yönelik her türlü eylem ise kabahatler kanunu kapsamında yer alan hayvanları koruma kanunu kapsamında değerlendirilmekte ve idari para cezasına tabi tutulmaktadır.
2007 tarihinden itibaren hayvan hakları ve hukuk çerçevesinde çalışmalar yapan bir hukukçu olarak 2004 tarihli h.k.k.'nun sahipsiz hayvanları korumada yetersiz kaldığını savunmuş ve evleviyetle bu kanunun tamamen bir bütün olarak t.c.k. kapsamına alınması gerektiğini belirtmiştim. (bkz: hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması)
baskılar sonucunda hükümet yetkilileri - veysel eroğlu bir değişiklik tasarısı hazırlatmış ve hayvan hakları savunucuları olarak bu tasarıyı görünce, h.k.k.'nu ölüm yasası haline getireceğinden dehşete düşmüştük, ki halen dehşet içindeyiz, bu tasarının yürürlüğe girmemesi için (bkz: yeni hayvanları koruma yasa tasarısına hayır)
hayvan hakları savunucusu bir hukukçu olarak kalbinde hayvan sevgisi olmayanların hayvan haklarına yönelik tasarıyı hazırlarken gerçek hayvan hakları savunucusu ve hukukçulara müracaat etmeden, kalplerindeki sevgisizlikten yararlanarak tabi ki, hayvanlar yararına değil hayvanların zararına bir yasa tasarlayacaklarını öngöremediğim için, böyle bir değişikiliğin yapılması yönünde baskıda bulunmaktan ötürü son derece üzgünüm.
hayvan sevgisine sahip olmayanların hayvanlar lehine değişiklik yapmayacağını öngörerek, artık halihazırdaki h.k.k. kanununun aynen korunması gerektiğini düşünmekteyim, zira yeni yasa tasarısı bu yetersiz h.k.k.'daki hakları da hayvanlardan çekip almakta, adeta bir ölüm hükmü yasası olmaktadır.
gerçek hayvan sevgisine sahip insanlar tarafından hazırlanmadığı sürece yeni bir değişikliğe karşıyım bundan böyle.
bir hukukçu olarak önerim şu: 5199 s.k. (h.k.k.) aynen kalsın, değiştirilmesin, tc.k. md. 151 hükmü sahipli hayvanlarla birlikte sahipsiz hayvanlara da şamil edilsin.
yani, halihazırdaki yasa tasarısında tek olumlu hüküm sahipsiz hayvanlara yönelik tecavüz, öldürme ve işkence eylemlerinin artık idari para cezası ile değil, hapis cezası ile mühakime edileceğidir. buna göre, bu tür suçlar için 1 yıla kadar hapis cezası öngörülmekte, bu suçun dernekler, yerel hayvan koruma görevlileri gibi hayvanlarla ilgili insanlar tarafından işlenmesi halinde iki katına hükmedileceği belirtilmektedir.
yeni yasa tasarısında tek olumlu hüküm bu (ki bu da yetersiz biz, en az üç yıllık bir hapis cezası talep etmekteyiz bu tür suçlara yönelik), yasa tasarısının geri kalanı tamamen hayvanlar aleyhine olduğundan bür bük çöpe at.

t.c.k. m.151, f. 2-de öngörülen suç tanımında sahipli kelimesinin kaldırılması yeterlidir. bu durumda ilgili madde hükmü hem sahipli, hem de sahipsiz hayvanlara yönelik uygulanacaktır.` 
https://www.turseng.com/2012/06/yeni-hayvanlari-koruma-yasasi.html - şu linkteki yazımın tekrar yayınıdır.

17 Ekim 2018 Çarşamba

EVCİL HAYVANLAR HACZEDİLEMEZ

evcil hayvanlar haczedilemez

Evcil Hayvanların Haczedilememesi - 1. yazı

5199 sayılı hayvanları koruma kanununun bu husustaki düzenlemesi gereğidir.
h.k.k. madde 5. fikra 5: ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.

5159 sayılı h.k.k.un ilk tasarısında bu madde yer almamaktaydı. bu kanun hayvanların sahiplerinin borcundan dolayı haczedilmesi hususunda her hangi bir düzenleme getirmemekteydi. ancak, özellikle, haczedilen köpeklerin sahiplerinden ayrıldıktan sonra çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı ve yemek yemeyi ret ederek öldükleri görülüyordu. bu nedenle böyle bir teklif getirildi ve 5. maddenin 5. fıkrası bu şekilde hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği hususu kanunla düzenlendi. bu maddenin uygulamasında önemli unsur “ticari amaç”tır. bu durumda bu madde ile düzenlemesi gerçekleştirilen hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği kuralı “ticari amaç” unsuru ile uygulamada büyük bir kolaylık ve açık bir çözüm getirmektedir. şöyle ki, yalnızca ticari bir amaç güdülmeksizin bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borçları dolayısıyla haczedilemezler. bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, yine sahipli olan, ama ticari bir amaç güdülerek bakılan ev ve süs hayvanları haczedilebilirler. örneğin, köpek çiftliklerindeki köpekler, petshoplardaki çeşitli ev ve süs hayvanları v.b. sahiplerinin borcu dolayısıyla haczedilebilirler. çünkü, bu tür hayvanlar ticari amaçla üretilmekte ve yetiştirilmektedirler. sahipleri ile her hangi bir yakınlaşmanın, duygusal bağın mevcudiyetinden pek söz edilemez. bu maddenin getirilmesindeki asıl amaç sahiplerine duygusal bağla bağlanmış olan ev ve süs hayvanlarının psikolojik durumunun, yaşam hakkının korunmasıdır.

Evcil hayvanların haczedilememesi - 2. yazı

h.k.k. madde 5. fikra 5. ile getirilen evcil hayvanlarla ilgili bu yasağın uygulama alani ve uygulamada karşilaşilan güçlükler, ortaya çikan sorunlar ve çözüm yolları da bu şekildedir:

bu özel hükmün uygulamasında birçok sorunla karşılaşılmakta, birçok güçlük ortaya çıkmaktadır. şöyle ki, uygulamada haczi mümkün olmayan şeyler haczedilebilmektedir. kural olarak, borçlunun malvarlığını oluşturan mal, alacak ve hakları alacaklıları tarafından haczedilebilir. ancak, insani düşüncelerle i.i.k. madde 82. ve 83 de borçlunun bazı mal ve haklarının haczedilemeyeceği öngörülmüştür. buna göre, örneğin, borçlunun kendisi için gerekli elbiseleri, borçlunun mesleği için lüzumlu elbise ve eşyası, vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak takımı gibi malları haczedilemez. ama uygulamada kanunla insani düşüncelerle yasak getirilen bu tür malların haczedildiği görülmektedir. bu tür durumlarda yukarıdaki maddelerde açık olarak belirtilen haczedilemeyen malları haczedilen şahıs ilgili icra dairesine yedi gün içinde başvuruda bulunarak şikayet dilekçesi verebilir. h.k.k. madde 5. fıkra 5. ile özel hüküm getirilmiş ve i.i.k.n ilgili maddelerinde belirtilen haczedilemeyecek şeyler arasında sayılmayan ev ve süs hayvanlarının da sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyeceğine dair özel hüküm getirmiştir. buna göre, uygulamada, h.k.k. madde 5. fıkra 5.e aykırı olarak ev ve süs hayvanı haczedilen şahıs yedi gün içinde ilgili icra dairesine başvuruda bulunarak şikayet dilekçesi vererek hayvanının üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edecektir. bu noktada önemli unsur, haczin kaldırılması için yedi günlük sürenin geçirilmemesi gerektiğidir. aksi takdirde, bu şikayet süresinin kaçırılması durumunda ev ve süs hayvanlarının haczedilemeyeceği kuralından söz konusu bu hayvan sahibinin feragat ettiği kabul edilecek ve haczedilemeyen hayvanın üzerindeki haciz yasal hale gelecektir. bu durumun önlenebilmesi için hayvan sahiplerinin bu hususta bilinçli ve bilgili olması, haklarını arayabilmeleri gerekmektedir. bu da ancak, görsel ve yazılı basının bu tür konulara yer vermesi ve halkın bilinçlenmesinin sağlanması ile mümkün olacaktır.


Evcil hayvanların haczedilememesi 3. yazı

haberlerde bir kişinin borcundan dolayı çok sevdiği köpeğinin haciz memurlarınca haczedildiğini görünce, tekrar belirtmek istediğim yasaktır.
habere göre bir ailenin çok sevdiği köpeği leo icra memurlarınca haczedilip, satılarak borçlunun alacaklıya olan borcunun ödenmesi üzere yedi emin'e- olayda veterinere teslim ediliyor. söz konusu köpeğin sahipleri karı koca da çocukları gibi sevdikleri köpeğin satılmak üzere alınıp götürülmesi nedeniyle büyük bir üzüntü ve çöküntü içinde dertleriyle baş başa çaresiz kalıyorlar.
çoğu hukukçunun da bilmediği bu yasaktan haberleri olmadığı için haklarını arayamıyor, ağlayarak köpeklerini geri istediklerini belirtmekle yetiniyorlar.
belirttiğim gibi, i.i.k. m. 82 ve 83 ve h.k.k. m.5 f.5 gereği evcil hayvanlar sahiplerinin borcu nedeniyle haczedilemezler. bu yasak hususunda bilgisi olması gerekirken, hayvanları koruma kanunu ile getirilen bu özel hükme yönelik bilgisizlikleri nedeniyle bu ve bu gibi çok sayıda ailenin köpek/kedi/tavşan v.s. evcillerini haczederek satılmak üzere alıp götüren icra memurları hukuka aykırı davranarak ilgili yasa hükmünü ihlal etmektedirler.
söz konusu hükme rağmen evcil hayvanın haczedilmesi durumunda izlenmesi gereken yol bu şekildedir:
çok sevdikleri köpecikleri haczedilen bu ailenin de haciz tarihinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine bir dilekçe ile başvurarak köpeğin üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etme hakkı vardır.
bu aile ve bunun gibi yasanın açık hükmüne rağmen evcil hayvanlarına el konan tüm ailelerin bu hususta bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir elimizden geldiğince. umarım bu aile de haczin kaldırılması için gerekli 7 günlük süreyi geçirmeden ilgili icra dairesine başvurabilir ve köpeciklerini bir an önce geri alır.
bu yasa hükmünün uygulanması için gerekli tek koşul söz konusu hayvanın "ticari amaç" olmaksızın bakılması hususudur, ticari amaç güdülerek bakılan hayvanlar bu hükmün dışında bırakılmaktadır.

haciz memurunun köpeğe el koyması

 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun bu husustaki düzenlemesi gereğidir.
h.k.k. madde 5. fikra 5: ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.

5159 sayılı h.k.k.un ilk tasarısında bu madde yer almamaktaydı. bu kanun hayvanların sahiplerinin borcundan dolayı haczedilmesi hususunda her hangi bir düzenleme getirmemekteydi. ancak, özellikle, haczedilen köpeklerin sahiplerinden ayrıldıktan sonra çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı ve yemek yemeyi ret ederek öldükleri görülüyordu. bu nedenle böyle bir teklif getirildi ve 5. maddenin 5. fıkrası bu şekilde hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği hususu kanunla düzenlendi. bu maddenin uygulamasında önemli unsur “ticari amaç”tır. bu durumda bu madde ile düzenlemesi gerçekleştirilen hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği kuralı “ticari amaç” unsuru ile uygulamada büyük bir kolaylık ve açık bir çözüm getirmektedir. şöyle ki, yalnızca ticari bir amaç güdülmeksizin bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borçları dolayısıyla haczedilemezler. bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, yine sahipli olan, ama ticari bir amaç güdülerek bakılan ev ve süs hayvanları haczedilebilirler. örneğin, köpek çiftliklerindeki köpekler, petshoplardaki çeşitli ev ve süs hayvanları v.b. sahiplerinin borcu dolayısıyla haczedilebilirler. çünkü, bu tür hayvanlar ticari amaçla üretilmekte ve yetiştirilmektedirler. sahipleri ile her hangi bir yakınlaşmanın, duygusal bağın mevcudiyetinden pek söz edilemez. bu maddenin getirilmesindeki asıl amaç sahiplerine duygusal bağla bağlanmış olan ev ve süs hayvanlarının psikolojik durumunun, yaşam hakkının korunmasıdır.

not: bu konuya yönelik eski yazılarımın tamamını bir araya getirmek suretiyle tekrar yayınlamaktayım. 

7 Ekim 2018 Pazar

Chow chow'un DA eksik kalsın be hey muhteris!

SATIN ALMAYIN EVLAT EDİNİN
hayvan hakları savunucularından, gerçek insan, iyi ve pek sevdiğim yazar perihan mağden'in, tan sağtürk'ün önce sahiplenip sonra sokağa terk ederek ihmal yoluyla, bakımsızlıktan sokakta acı bir şekilde yaşamını kaybeden köpeği kont'un acı hikayesini neslihan tunç'un haberleştirmesi üzerine öğrenerek o acıyla yazdığı, bana göre terk etmenin sonuçlarını en güzel şekilde anlatan, hayvan hakları açısından bilinç uyandırıcı ve son derece etkileyici yazısı. bir çok kez bu makaleyi link olarak belirtmiş olsam da entrylerimde, link 21.08.2007 tarihli radikal gazetesinde aynı başlıkla yayınlanan makale. linki de bu, başka yazılarını da okumak için: 
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/perihan-magden/chow-chowun-da-eksik-kalsin-be-hey-muhteris-823443/ 
ek: terk edilen canlar ya bu şekilde sokaklarda çetin koşullarla başedemeyerek hayatlarını kaybediyorlar yada çoğunlukla olduğu gibi terk edildikleri sokak ve barınaklarda bilerek isteyerek ölümü seçiyor ve intihar ediyorlar.
(bkz: terk edilen hayvanların intihar etmesi)


buraya da ekliyorum, her ihtimale karşı, zira radikal gazetesi kapandığı için her an yazıların tamamı da arşivden kaldırılabilir.
ALINTIDIR

"Chow chow'un DA eksik kalsın be hey muhteris!

Sabah Cumartesi'de Neslihan Tunç'un yaptığı haber, beni fazlasıyla üzdü, etkiledi. Ve de kızdırdı akabinde pek tabii ki.
Sabah Cumartesi'de Neslihan Tunç'un yaptığı haber, beni fazlasıyla üzdü, etkiledi. Ve de kızdırdı akabinde pek tabii ki.
Tipik 1 açgözlülük/hiç bi şeylerden geri kalmama azmi/kifayetsizlik/Tan Sağtürk Vakvakalaması. Zira.
Hani Hasır Restoran'ın Sahibi cinnet geçirip (iflas filan etmiş, evine kapamış kendini, hayata tutunmaya çalışan halim selim bir adamcağız iken) 10 yaşındaki kızı Selen'i ve eşini öldürüp kendini de öldürmek üzereyken yakalanmış, hapse atılmıştı.
En hazininden bir cinnet hikâyesi! Selen'e, babasının (muhtemelen hayatta her şeyden çok onu seven babasının) kurşunlarıyla can veren o sessiz ve güzel küçük kıza, bu ağır trajedi yaşandığında ne kadar üzüldüğümü, sizlere tarif edemem. Cumartesi Sabah'ta resmini görünce yine gözlerim doldu.
Hayattan koparılıp alınan her küçük kızda kendi kızıma dair bir şeyler hatırlayıp bulup tarumar olurum. Her oğlan çocukta da. Oğlum olsa da olmasa da. 5 yaşında kaçırılıp bir pedofilin tecavüzüne uğrayan her oğlan biraz da benimdir. İçim yanar onun için. Ve başka bahtsız çocuklar için.
Bütün çocuklar saçtan ince görünmez tellerle birbirine bağlıdır zira. Fransa'da evinin önünden kaçırılıp bir garajda travmatize edilen oğlanın kalbime uzanan telleri, bana bütün dünyanın çocuklarını, korumakla mükellef olduğumuz meleklerin varlığını hatırlatır. Hayatının bundan sonrasının iyi geçmesi için dua ederim. Güzel bebeğim. Küçücük oğlan. Yazık sana. Hiç hak etmediğin bir büyük kötülük dersi aldın bu gaddar dünyadan.
Köpekler için de.
Hayvanlar için de. Aynen öyle.
Bir köpeğe yapılan hainliğin içimi önce büyük üzüntü dalgalarıyla, sonra da küçücük bir köpeğe bunları reva görebilen alçağa öfke basmalarıyla doldurmamasının imkânı yok! Ön patisi ve kuyruğu kör bir bıçakla kesilip yavrusu tam yanı başında yakılan Terrier'in gözlerine bakarken gazetede, duyduğum acı gibi. Ona bunu yapanlara hissettiğim müthiş öfke gibi.
Babasının Cinneti ile bu dünyadan giden Selen'in çok sevdiği bir chow chow'u vardı. İsmi: Kont. Aile bu faciayı yaşayınca Kont da sahipsiz kalıyor. Bir müddet apartmanın kapıcısı bakıyor Kont'a. Sonra, 1 Talip çıkıyor. Bilin bakalım kim? Yan apartmanda dans stüdyosu bulunan Doğu'ya Bale (Dershanelerini) Götüren Büyük Türk Ticari Baleti Tan Sağtürk!
Chow chow'lar değerli köpekler. Gidip Akmerkez'den almaya kalksanız bin dolara filan satılıyorlar. Hayatını hiçbir şeyden geri kalmamaya adamış bulunan, evinin bütün eşyalarını Çokçok Büyük 1 Türk Sanatçısı olduğu için promosyonla 'elde etmiş' bulunan Sağtürk, eminim bu köpeğin de sonu gelmez imaj çalışmalarına yarayacağını düşündü.
Artık ne sınırsız sorumsuz düşünceyi yaptıysa yaptı; ya da muhtemelen yüzü kırışmasın/tokaları karışmasın/göbeği erimesin vs. diye HİÇBİR düşünce yapmadan tipik 1 açgözlülükle asla bakamayacağı bu kaderin sillesini yemiş zavallı köpeği kaptı!
Sonra Sarıyer'deki evine götürüp Kont'u sokağa 'salıveriyor'. Niçin mi? Çokçokçok meşgul zira. Bir balet için ziyadesiyle kilolu olan ve yaptığı tüm dans 'icraatları' ordan oraya hop hop hop hoplayıp zıplamak olan, ya da o bile olamayan Sağtürk'ün Fransa'da allame-i balet iken yurduna 'dansı' kazandırmak üzre döndüğüne dair hiç de inandırıcı bulmadığım, biliyorsunuz, iddialamaları var.
Bu kifayetsiz muhteris Sarıyer sokaklarına salıyor Kont'u. Çin Sarayları için yaratıklandırılmış bu köpeklerin İstanbul sokaklarında hiçbir şansının olmadığı malum. Habire sokak köpekleri kovalıyor, saldırıyor. Kontçuk aç bilaç, bakımsız, ordan oraya kaçarak yaşam mücadelesi veriyor.
Komşular daha fazla dayanamayıp Sabah Cumartesi'yi arıyorlar. Neslihan Tunç da Tan Sağtürk'ü. Aynen şöyle diyor Baletlerin Ennn Vereceni: "Yoğun olduğum için Kont'la çok fazla ilgilenemiyorum. Eve alıştı. Bergüzar çok seviyor. Onun tüylerini kestirdi, aşılarını yaptırdı. Ama iyi bakabilecek BİRİLERİ ÇIKARSA vermek isterim."
Madem bu kadar 'yoğunsun' orda burda tatildesin habire, nasıl bir ev köpeğini alıp da sokağa salıverirsin? Ne hakla? Madem BİRİLERİNE atmaya bu kadar hazırsın, niye bu 'ChowChow'u DA Olan Balet Fransa'dan' imajına kaptırıp kendini, 5 yaşında sınırsızsorumsuz 1 velet gibi Kont'u aldın?
Hemen son ve ennn büyük imaj çalışması olan Bergüzar Korel'i araya sıkıştırmasına da dikkâtinizi çekerim! Birörnek kılıklar giyip Bebek'te filan turluyorlar. Şöhretinin ve güzelliğinin zirvesinde olan Tanju Korel'in kızını da tavladı! Hakikaten Azimli Promosyon Sıçanı.
Çok büyük 1 öfke içindeyim; zira fotoğraflarını çekip yeni bir sahip aramak üzre Kont'a, Sarıyer'e gittiklerinde NE öğreniyorlar? Kont ölmüş! Sokakta bir arabanın altında kalıp ölmüş ve Bay Balettatilde'nin Kont'un (yani alıp evine götürdüğü köpeğin) o zavallı, güzelim, bahtsız chow chow'un öldüğünden (bir nevi yoğun ihmalle ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN) haberi dahi yok!..
Sonra da çıkmıyor telefonlara nitekim Hophop Sağtürk.
BU köpekler ev köpeği! Sahiple yaşamak için yaratılmış, sokakta sağ kalmalarının imkân ve ihtimali olmayan köpekler. Yüz yıllardır insanlar bakmış onlara. Alıp TERK EDERSEN sokağa, hiçbir şansları yok. Bahtsız Kont'un da (Bergüzar Korel'in muhtemelen Sağtürk aldıktan sonra ilk kez acıyıp tıraş ettirip, aşılarını yaptırdığı güzelim köpeciğin de) HİÇ ŞANSI YOKTU böyle bir sahiple.
Köpeklerine bakamayanlardan nefret ediyorum.
Ama göz göre göre bir köpeğin ölümüne neden olmak!
Ne diyeceğimi, hakikaten bilemiyorum."
ALINTIDIR

4 Ekim 2018 Perşembe

santorini`de eziyet edilen eşekler

                                                         santorini`de eziyet edilen eşekler
Yunan adalarından biri olan Santorini`de aynen Türkiye`deki fayton atı vahşetinin bir benzeri yaşanmaktadır. Taşıt olarak kullanılan bu zavallı eşeklere eziyet edilmekte, bu yönüylü hayvan hakları ciddi bir şekilde ihlal edilmektedir. Fayton atı vahşeti için: https://www.turseng.com/search?q=fayton